A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Offentleg ettersyn- Detaljreguleringsplan Jotunvegen 1

Detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1, Øvre Årdal ut til offentleg ettersyn.

I medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet 05.03.14 i sak
014/14 å legge Detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1, Øvre Årdal ut til offentleg ettersyn.
Planområdet er lokalisert i Øvre Årdal og avgrensa til Jotunvegen 1, sjå kart under.
Planområdet er på ca 0,6 daa.

MeWsqtveJWAAAAAASUVORK 5CYII=

Reguleringa er ei endring av reguleringsformål frå service til bustader, forretning, næring
og kontor. Formålet med planen er å legge til rette for funksjonsblanding i bygget.
Dokumenta ligg ute til offentleg ettersyn på internettadressa www.ardal.kommune.no,
rådhuset på Årdalstangen og biblioteket i Øvre Årdal i perioden 28.03.14-14.05.14.
Merknader til planframlegget kan sendast til Årdal kommune, Pb 40, 6881
Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no, innan 14.05.14.

Plankart
Planomtale
Reguleringsføresegner
Revidert ROS analyse
Sakspapir