A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Økonomisk rådgjeving

Målgruppe:
Privatpersoner med gjelds- og betalingsproblem i Årdal kommune. Årdal kommune si rådgjevingsteneste er ei interkommunal teneste i samarbeid med ÅLA kommunane.
Tenesta er gratis.

Hovedmål:
Gi råd og veiledning, samt bistand til gjeldsordninger.

Gjeldsrådgiver/økonomisk rådgivers formål:
Gjeldsrådgiver/økonomisk rådgiver skal imøtekomme behovet for kommunal rådgivningsarbeid som dekker rimelige forventninger ihht. Lov av 17.juli 1992 nr.99 om frivillig og tvungen gjeldsordning.

Gjeldsrådgiver/økonomisk rådgiver skal være nøytral og uavhengig. Klienten skal være beskyttet av alminnelige regler om taushetsplikt, og skal motta profesjonell og fortrolig bistand.

I forhold til kreditorene skal gjeldsrådgiver/økonomisk rådgiver opptre som klientens fullmektig og kan forhandle i følge fullmakt for å få til en frivillig utenrettslig gjeldsordning. En slik gjeldsordning etableres ved avtale direkte mellom klienten og dennes kreditorer uten ansvar for Årdal kommune.

Hvordan gå frem?
Send inn husholdningsopplysninger, signert fullmakt/samtykkeerklæring samt kopi av dokumentasjon til NAV Årdal, Postboks 40, 6882 Årdalstangen. Du kan og kontakte NAV si økonomiske rådgjevarteneste på telefon  800GJELD (80045353)

Gjeldsrådgiver/økonomisk rådgiver kan gi deg informasjon, hjelp og veiledning i følgende:
• Få oversikt over din økonomiske situasjon
• Utarbeide husholdsbudsjett
• Budsjettrådgivning
• Utarbeide forslag til utenrettslig gjeldsordninger eller akkord
• Gjeldsordningsloven
• Samarbeide med andre instanser for å gi et helhetlig tilbud
• Hvordan få reduserte utgifter
• Mulighet for økte inntekter