A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born og unge

No kan du søkje om tilskot til inkluderingstiltak for born og unge.

Søknadsfrist er 4. desember. ​

Barne- ungdoms og familiedirektoratet lyser ut Nasjonal tilskotsordning for å inkludere born og unge 2021.

Kven kan søkje
Offentlege instansar, private og friviljuge aktørar vil kunne søkje om tilskot.

Føremål med ordninga
Føremålet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og unge. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre sjansen for at fleire born og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldra sin inntekt og sosiale situasjon.

Informasjon til alle søkjarane
Alle som vil søkje vert tilrådd å lese utlysninga nøye. Det skal søkjast via: Bufdir sin søknadsportal

Søknadsfristen er 4. desember 2020 og du finn meir informasjon på bufdir.no 

Kontaktperson i Årdal kommune:
Silje Berge mobil 41286664