A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Bustad og eigedom/Byggesak/Nabovarsel

Nabovarsel

Varsel til naboer og gjenboere, pbl § 21-3 og byggesaksforskriftens § 5-2

Varsel ved søknadspliktig tiltak:

Ansvarlig søker eller tiltakshaver sender/leverer nabovarsel til naboer og gjenboere.

-       Når nabo- eller gjenboereiendom er en festet tomt, skal både eier og fester varsles.

-       Gjelder søknaden riving, skal søker varsle de som har pengeheftelser i eiendommen.

-       Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan varsling unnlates.

Nabo/gjenboer sender merknad til ansvarlig søker eller tiltakshaver innen to uker etter at varsel er sendt. Kopi av merknaden kan sendes kommunen i tillegg.

Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere.

Nabovarselets innhold:

-   Opplysninger som gis ved søknad, i den grad de berører naboers eller gjenboers interesser.

-   Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger, med mindre det ikke er relevant.

-   Ved endret bruk, også opplysninger om tidligere bruk.

-   Begrunnelse for søknad om dispensasjon i den grad dispensasjonen berører naboers eller gjenboeres interesser.


Varslingsmåter:

-   Ved rekommandert sending.

-   Ved personlig underskrift.

 

Dersom nabo/gjenboer underskriver direkte på gjenpart av nabovarsel, skal likevel alle vedlegg til nabovarselet overleveres.