Kunngjering - Reguleringsplan for Fv. 53 Ljoteli

Ljoteli

Formålet med planen er å skredsikkre ei strekning av vegen ved bygging av tunnel.

REGULERING - PLANVEDTAK
I samsvar med §12-12 i plan- og bygningslova godkjende Årdal kommunestyre i møte 20. desember 2018 i sak 084/18 Reguleringsplan for Fv. 53 Ljoteli. Formålet med planen er å skredsikkre ei strekning av vegen ved bygging av tunnel. 

På heimesidene til kommunen kan ein sjå planvedtaket og andre dokument i saka. Planvedtaket kan påklagast i samsvar med §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova jf. kap. VI i forvaltningslova. Klage må vere sett fram skriftleg til Årdal kommune innan 3 veker. Krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram skriftleg til Årdal kommune innan 3 år etter kunngjeringsdato jf. kap. 15 i plan- og bygningslova.

Vedlegg:
Ljoteli - Fråsegn til føreslegen detaljreguleringsplan for fv. 53 Ljoteli.pdf
Ljoteli - Fv. 53 Ljoteli - oversending til kommunal slutthandsaming.pdf
Ljoteli - Kart over borområde FV 53 Ljoteli.pdf
Ljoteli - Ljoteli borplan.pdf
Ljoteli - NVE si generelle tilbakemelding - Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fv53 Ljoteli.pdf