A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte torsdag 31. mai

Kommunestyret har møte i kommunestyresalen torsdag 31. mai kl. 12.00.

Sakliste:
026/18 Godkjenning og signering av møteprotokoll
027/18 Referatsak
028/18 Økonomisk rapportering 1. kvartal 2018
029/18 Melding om grunnskulen 2017
030/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017 - Årdal kommune
031/18 Oppfølging av vedtaket om framhald av drifta i friluftsbassenget på Årdalstangen
032/18 Pilotprosjekt på legevaktfeltet
033/18 Høyringssvar til rapport Prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg.