A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte torsdag 28. april

Kommunestyret har ordinært møte torsdag 28. april kl. 12.00 i kommunestyresalen. 
Etter møtet vert det årsmøte i Årdal Tenk Tryggleik.


Saker som skal handsamast er;
018/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
019/16 Referatsak
020/16 Bustadsosial handlingsplan 2016 - 2020
021/16 Nytt reinseanlegg Seimsdalen - Sluttrapport
022/16 Ny røykgasskjel, nytt murverk og oppgradering av reinseanlegg ved Geithus forbrenningsanlegg - Sluttrapport
023/16 Melding om grunnskulen 2015
024/16 Revidert temaplan - utedrift
025/16 Val av representant til styringsgruppa for prosjekt Sau og utmark
026/16 Årsmelding Årdal Eldreråd 2015
027/16 Årsmelding 2015 - Kommunalt råd for personar med nedsett funksjonsevne 028/16 Årdal Energi  KF - årsmelding og rekneskap 2015
029/16 Årsrekneskap og årsmelding 2015 - Årdal kommune

Fullstendig sakliste.

Tips ein ven Skriv ut