A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte torsdag 19. juni

Siste møte i kommunestyret, før sommarferien tek til, vert halde torsdag 19. juni kl. 12.00 i kommunestyresalen.


Saker som skal handsamast er:

034/14 Val av medlemer til signering og godkjenning av møteprotokoll
035/14 Referatsaker
036/14 Årsmelding og rekneskap for Årdal Utvikling 2013
037/14 SIMAS IKS - endring av selskapsavtalen
038/14 Detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1
039/14 Økonomisk rapportering 1. tertial 2014
040/14 Finansiering rasvernevoll Hæreid
041/14 Revidert budsjett 2014
042/14 Brannavtale med Hydro (ikkje offentleg)
043/14 Eigedomsskatt (ikkje offentleg)