A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 28. september

Torsdag 28. september er det første kommunestyremøtet etter ferien.

Møtet startar kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er:

052/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
053/17 Referatsak - Prosjekt sau og utmark i ÅLA - sluttrapport
054/17 Økonomisk rapportering - halvårsrapport pr 30. juni 2017
055/17 Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal - Slutthandsaming
056/17 Detaljreguleringsplan Storevegen 26 og 28 samt Fridtjof Nansensveg 1
057/17 Endring - Reguleringsplan  for Torgkvartalet, Øvre Årdal 
058/17 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027 - innspel og merknader til høyringsutkastet
059/17 Godkjenning av avtale mellom Årdal kommune og Årdal Sjøfront AS
060/17 Endring av organisasjonsform på grunn av endring i Energilova
061/17 Lånefinansiering - kjøp av ny vaktbil til ovebefal