A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 23. april - videomøte

Dessverre har ikkje teknikken vore med oss i dag så møtet vart ikkje streama direkte og me har heller ikkje fått opptak av det.

Møtet startar kl. 12.00 og har desse sakene til handsaming:
014/20 Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll
015/20 Referatsak
016/20 Forvaltningsrevisjon Bu- og miljøtenesta - oppfølgjing
017/20 Årsmelding 2019 kontrollutvalet
018/20 Medlemskap i Norges nasjonalparkkommune
019/20 Anmodning om busetjing av flyktningar 2020-2023
020/20 Søknader om fritak for eigedomsskatt 2020 - lag og organisasjonar
021/20 Søknad om skjenkeløyve - Mama Mia Restaurant AS
022/20 Ekstraløyving Sogn Lokalmedisinske senter

Full oversikt på sakene og vedlegg finn du her.