A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 22. september

Kommunestyret startar opp igjen møteverksemda etter ferien og første møte er torsdag 22. september kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Sakliste:

062/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
063/16 Referatsak
064/16 Barneverntenesta - Samarbeidsmodellar for framtida
065/16 Hovudplan avløp - Endeleg handsaming
066/16 Hovudplan vassforsyning - Endeleg handsaming
067/16 Plan for mottak, busetjing og integrering av flyktningar 2017 - 2020
068/16 Startlån - ekstra tildeling
069/16 Rema 1000 - Salsløyve for alkoholhaldig drikke 2016 - 2020
070/16 Val av medlemer til generalforsamling til Indre Sogn Sparebank 2016 - 2019
071/16 Val av barnas representant
072/16 Meddommar til jordskifteretten - suppleringsval
 

Fullstendig oversikt på sakene ligg i innsynsportalen vår.