A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 2. mars

Kommunestyret har ordinært møte torsdag 2. mars kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast:
001/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
002/17 Referatsak
003/17 Busetjing av flyktningar 2017
004/17 Detaljreguleringsplan for Sløbakken - Slutthandsaming
005/17 Utbyggingsavtale - Detaljreguleringsplan for Jens Davidsons veg og Verksvegen
006/17 Reglement for delegering av avgjerdsrett
007/17 Økonomireglement
008/17 Innkjøpsreglement
009/17 Høyring - Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020
010/17 Innbyggjarundersøking 2016 - resultatpresentasjon og vidare oppfølging 
011/17 Nærpolitireforma - Lokal struktur i politidistrikta - Klage på politidirektøren sitt vedtak
012/17 Årsmelding 2017 - kontrollutvalet

Saker med vedlegg.