Innkomne listeframlegg til offentlig ettersyn

Partia sine listeframlegg vert lagt ut her etterkvart som dei kjem inn til kommunen. Listene er òg tilgjengelege i Tenestetorget, rådhuset.


Listeframlegg til kommunestyrevalet må vere innlevert innan 31. mars 2015 kl. 12.00Listeframlegget er å rekne som innlevert når det er kome fram til kommunen. Posten må vere komen fram eller framlegget må vere levert direkte innan fristen går ut.

Innkomne lister til offentleg ettersyn:

Innlevert listeframlegg frå Fremskrittspartiet - motteke 27. februar 2015

Innlevert listeframlegg frå Arbeiderpartiet - motteke 26. mars 2015

Innlevert listeframlegg frå Senterpartiet - motteke 27. mars 2015

Innlevert listeframlegg frå Venstre - motteke 27. mars 2015  

Innlevert listeframlegg frå Høgre - motteke 30. mars 2015

Innlevert listeframlegg frå Miljøpartiet De Grønne - motteke 31. mars 2015

Valfør:
Kven som som fyller vilkåra for å kunne veljast til kommunestyrevalet står i valglovens § 3-3.

Tal kandidatar:
Listeframlegg ved kommunestyreval skal ha med minimum 7 kandidatar og maksimum 53 kandidatar. Av desse kan inntil 6 kandidatar få røystetillegg og skal settast først på lista og med store bokstavar.

Les regelverket om krav til, og handsaming av listeframlegg.

Endring i vallova:
Det er endring i vallova sidan førre kommuneval om rett til å krevje seg friteken frå val. Vallova § 3-4 (1);
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten."

Liste etter forenkla regelverk
Nokon parti kan stille valliste ved kommunestyrevalet 2015 etter forenkla reglar for krav til underskrifter til listeframlegget.