Status smitte i Årdal

Fredag 18. mars 2022

Registrert smitta i Årdal 11. - 18. mars: 284 personar.

Totalt sidan veke 5 er det 1170 personar innrapportert som har testa positivt på hurtigtest.

Fredag 11. mars 2022

Registrert smitta i Årdal 4. - 11. mars: 340 personar.

Totalt sidan veke 5 er det 859 personar innrapportert som har testa positivt på hurtigtest.

Fredag 4. mars 2022

Registrert smitta i Årdal 25. februar til 4. mars: 220

Fredag 25. februar 2022

Registrert smitta i Årdal 18. - 25. februar: 170 personar

Fredag 18. februar 2022

Registrert smitta i Årdal 11. - 18. februar: 49 personar

Fredag 11. februar 2022

Registrert smitta i Årdal 4. - 11. februar: 63 personar

Torsdag 3. februar 2022

Det er innført nye nasjonale reglar for testing og registrering og kommunen vil derfor ikkje lenger oppdatere smittestatus i kommunen. 

 

Fredag 21. januar 2022

Som meldt tidlegare i veka er det jamn auke med koronasmitte i Årdal. Det er denne veka nærmare 60 personar som har testa positivt til no. Berre i dag, fredag, er det i løpet av føremiddagen meldt inn 20 personar med positiv test. Smitten er litt overalt i bygdi og me ser det er knytt til fritidsaktivitetar, arbeidsplassar, reiser og det spreier seg innad i familiar.

 

Onsdag 19. januar 2022

Det er frå fredag til tysdag meldt inn 13 nye smittetilfeller på hurtigtest. Alle desse har fått teke PCR-test for å få stadfesting på smitte. Det er flest smitte blant vaksne men det har og vorte oppdaga smitte i klassar på Farnes skule.

Noko smitte er knytt til familiar og har ein kjent smitteveg, men det er og smitte som me ikkje har kunnskap om kvar kjem i frå - sokalla villsmitte.

Kommunen legg førebels ingen avgrensing i aktivitetar. Me oppmodar likevel om at ein prøver å ikkje ha for mange nærkontaktar.

Barnehage og skular er på grønt nivå. Elevar som har vore nærkontakt i ein klasse kan delta på aktivitetar utanom skuletid.

Det er viktig å teste seg ved symptom og teste på dag 3 og 5 etter du har vore nærkontakt. Etter dei nye reglane er det kun husstandsmedlemer som er i karantene ved smitte.

 

31. desember

Det har ikkje vore fleire smittetilfeller no i romjula enn det som var venta i forhold til nærkontaktar.

 

24. desember 

Smitteutbrotet knytt til Farnes skule er på hell. Det kjem likevel dagleg nokon nye tilfelle, fleirtalet av desse er stort sett knytt til familiar som allereie er smitta og er venta. Sidan 1. desember har nærmare 80 personar testa positivt.

Årdal kommune følgjer nasjonale råd og tiltak.

 

17. desember - tre nye tilfeller

I dag er det kome melding om tre nye tilfeller med positiv covid-19 test.
To personar har testa positivt på PCR-test og ein person er meldt om positiv hurtigtest.

Måndag 20. desember blir det testing (screening) av alle klassetrinn på skulane.

 

16. desember - ein ny positiv og ein negativ PCR-test

Ein ny person har testa positivt på hurtigtest i dag. Vedkomande er ein vaksen nærkontakt.

I tillegg har smittevernslegen fått tilbakemelding på ein negativ PCR-test. Dette var på ein person som har meldt inn positivt resultat på hurtigtest, men vedkomande hadde feiltolka resultatet på hurtigtesten.

 

15. desember - status smitter 63 personar

Fem personar har i dag testa positivt på hurtigtest og to av desse er knytt til smitteutbrotet på Farnes skule. Alle skulane har i dag hatt ny massetesting. Fram til i dag er det totalt 63 personar som er smitta i Årdal sidan 1. desember. Det betyr òg at det er mange personar og familiar i karantene.

Det blir ny testing av barne- og mellomtrinn på Farnes skule fredag 17.12 og alle skulane måndag 20.12.

 

13. desember - status smitte er 56 personar

Det er i løpet av helgi og i samband med testinga på skulane i Årdal måndag 13. desember, dukka opp fleire nye tilfeller av covid 19. Sidan smitteutbrotet starta er det no 56 tilfeller. Smitten er i all hovudsak knytt til Farnes skule. Det blir gjennomført ny massetesting på begge skulane, neste gong onsdag den 15. desember. 

Skuleleiinga i Årdal kommune har bestemt at 8. - 10. klasse på Farnes skule skal ha digital heimeundervisning ut denne veka. Ny vurdering blir gjort fredag 17. desember. 

Forestillinga Hakkebakkeskogen blir utsett til neste år og øvingar planlagt før jul blir avlyst.

Per i dag er reglane slik at ein har større fridom enn me hadde ved utbrotet i sommar. Til fleire kontaktpunkt ein har til større er faren for å få og å spreie smitte. Årdal kommune oppmodar såleis innbyggjarane om å avgrense tal på nærkontaktar framover. 

 

12. desember - smittetilfelle på Veekiosken

Har du vore på Veekiosken i Øvre Årdal i tidsrommet søndag 12. desember kl. 19.00 - 20.00, ber me deg vere merksam og teste deg ved symptom.

Det er kome melding om at ein person har testa positivt og me ber derfor om at dei som har vore på Veekiosken i denne perioden følgjer med ved utvikling av symptom.

 

10. desember - smittetilfelle på Kaffistova 

Har du vore på Kaffistova i Øvre Årdal i tidsrommet 7. til 9. desember, ber me deg vere merksam og teste deg ved symptom.

Det er kome melding om at ein person har testa positivt og me ber derfor om at dei som har vore på Kaffistova i denne perioden følgjer med ved utvikling av symptom.

10. desember - 47 personar har testa positivt

I pågåande smitteutbrot er det no totalt 47 personar som har testa positivt på covid-19. 
Skulane har i dag testa alle og av desse testa sju personar positivt på hurtigtest. Desse er i samme smitteklynge som tidlegare smitta og er forventa. Det vil bli gjennomført ny testing av skulane måndag 13. desember. 

Kommunelegen vurderer smitterisiko til kategori 2 i Årdal - smitteklynge med kontroll. 

9. desember 2021 - 36 personar har testa positivt

Det er totalt 36 personar som til no har testa positivt på covid-19 i Årdal. Dei nye smitta er i husstander til tidlegare smitta og er forventa.

8. desember 2021 - 31 personar har testa positivt

Det er 12 nye personar som har testa positivt i dag og det er totalt 31 smitta i Årdal. 
Fleire husstandar i Årdal er råka. Dei fleste smitta er innafor same smitteklynge og er forventa.

7. desember 2021 - 19 personar testa positivt

Totalt 19 personar har testa positivt på covid-19 til og med i dag.
I hovudsak er det smitte blant skuleelevar og familiemedlemer knytt til fleire trinn både på Farnes skule og Tangen skule. Kommunen legg opp til screening av elevane fortløpande og alle elevane fredag og måndag. Testutstyr vil bli utlevert til elevane. Dei som er smitta er sett i isolasjon og husstandsmedlemar har fått melding om å gå i karantene. 

6. desember 2021 - fem nye positive

I løpet av helgi og til no, er det komme fem nye som har testa positivt på hurtigtest for covid-19. Tilfella er knytt til innreise frå utlandet, reise innanlands og til tidlegare smittetilfelle på elev.

19. november 2021 - nye positive

5 personar har testa positivt på hurtigtest i Årdal. Smittesporing er utført og nærkontaktar er orientert om testing.

5. november 2021 - falsk positiv test

Onsdag 3. november varsla me om positiv hurtigtest på ein elev på Farnes skule. Same dag vart det teke PCR-test for å få stadfeste om det var positiv smitte. I dag er det komen svar på denne testen og den er negativ. Det ser derfor ut som ein falsk positiv hurtigtest. PCR-testen er den som smittevernlegen vurderer som korrekt prøvesvar. 

3. november - elev ved Farnes skule har testa positivt

Ein elev ved Farnes skule har testa positivt på hurtigtest. Det er sendt ut melding til foreldre/føresette som har barn som bør teste seg.
Førebels gjeld testing kun dei som har fått melding om det. Foreldre til ungar ved Farnes skule kan hente hurtigtest på legekontoret i Øvre Årdal. Hurtigtest og bruksanvisning ligg i gangen.

11. oktober - fleire nye tilfeller

Det er stadfesta 10 smittetilfeller knytt til ei smitteklynge hjå ein arbeidsgjevar her i Årdal. Kommunen smittesporar og handsamar tilfella etter nye nasjonale reglar. 

7. oktober - nye positive prøver

Torsdag 7. oktober er det stadfesta ny positiv test på covid-19 i Årdal. Smittesporing vert gjort etter nye nasjonale reglar.

Me er i " ein normal kvardag med auka beredskap". 
Dei generelle smittevernråda som å halde seg heime når du er sjuk og ha god hoste- og handhygiene gjeld framleis.  Det er forskriftsfesta og fortsatt krav om at den som vert smitta skal isolere seg når ein har covid-19 (dei som bryter dette risikerer bot).

2. september - to nye positive prøver

Det er torsdag ettermiddag komme varsel om to nye positive prøver i Årdal. Ein av dei smitta har reist med Valdresekspressen.

Den eine personen som har testa positivt er student som er smitta på studiestaden. Smittesporing er her avslutta.

Den andre positive prøven er på person som har vore i Oslo. Vedkomande reiste med Valdresekspressen frå Oslo til Årdal måndag 30. august med ankomst Øvre Årdal kl. 22.20.

Personar som har reist på denne ruta må vere merksam og teste seg ved symptom på covid-19.
Smittesporing pågår.

Me ser at det er auke i smitte fleire stader i landet og me ber om at folk som er på reise bruker munnbind, held avstand på 1 meter og tester seg ved symptom.


31. august - smitteutbrot Årdal sjukeheim

Det er til no avdekka fire personar smitta på Årdal sjukeheim, og av desse er det tre bebuarar og ein tilsett. Testing fortsetter og det er fleire prøver som me ventar svar på.
Sjukeheimen vil vere stengt til situasjonen er avklart

28. august - smitte på Årdal sjukeheim

Det er i dag avdekka smitta på ein bebuar i 2. etasje på Årdal sjukeheim. Alle bebuarar og tilsette på avdelingen det gjeld er fullvaksinerte. Smittesporing pågår. 
Sjukeheimen vert stengt til situasjonen er avklart. 

21. august - nytt smittetilfelle i Årdal

Årdal kommune er i kveld varsla om ny person som har testa positivt for covid-19. Smitten har samanheng med smitteutbrot tidlegare i august. Smittesporing er utført.

13. august status smitteutbrot i Årdal

Dei siste dagane har det vore registrert eitt nytt tilfelle per dag og totalt 37 personar har testa positivt i dette smitteutbrotet. Ingen av dei nye tilfella har vore uventa. Desse har allereie vore i karantene og det har ikkje løyst ut nye nærkontaktar. 

Dei fleste som har vore i smittekarantene har testa seg to gonger, nokon er ute av karantene og nokon kjem ut av karantene i tida framover. Personar som har vore i isolasjon på grunn av smitte begynner gradvis å få komme ut i vanleg kvardag igjen.

Årdal kommune er blitt samde med Jotun og Åtil om at treningar i kommunen går som normalt, men at ein utset kampar førebels til og med søndag 22. august for å unngå unødige reiser og fordi det for tida er ein uoversiktleg situasjon i kommunane rundt oss.

Me anbefaler enno at du held deg til husstanden din og har færrast mogleg nærkontaktar i veka som kjem. Det er fortsatt ikkje tida for fest.

Det er ein uoversiktleg smittesituasjon mange stadar i landet. Slik kjem det nok til å vere enno ei stund. Årdal kommune anbefaler alle om å framover sjekke situasjonen i den kommunen du tenkjer å reise til, og at du vurderer om reisa er naudsynt. 

Det er fortsatt viktig å følgje nasjonale smittevernsråd – vask hendene og hald avstand. Bruk munnbind dersom du ikkje klarer å halde meteren.

10. august

Ingen nye smittetilfeller er registrert det siste døgnet. Det er stadfesta to på PCR-test som testa positivt på hurtigtest på personar som allereie sat i karantene. 

Helsetetenesta har vore i kontakt med alle dei smitta og dei har det etter forholda bra.
Hovudtyngda av dei smitta er i aldersgruppa 20-30 år. Det er få vaksinerte i denne gruppa da dei skulle vore inne til første dose førre veke og denne veka. Desse vil få tilbod om vaksine seinare.
Helsetenesta er i gang med testing på dag 7 av dei som er i karantene. 

Kommunal kriseleiing har i dag hatt nytt møte med industriverksemdene for å følgje opp status og ev. tiltak. Etter kvart som situasjonen no begynner å bli under kontroll vil det bli meir føreseieleg for verksemdene og dei får tilsette tilbake i arbeid.

Smitteutbrotet er ikkje ferdig før alle er ute av karantene.

9. august 

Ein person testa søndag positivt på hurtigtest. Det er no 33 smitta her i Årdal i isolasjon. 
Fram til og med fredag 6. august var det teke 410 prøvar og alle desse er analysert. Det vart teke 79 prøver laurdag og søndag som er til analyse på mikrobiologisk i Førde.

Sånn som det ser ut no så er det fallande smittetall og smitteutbrotet begynner å bli under noko kontroll. Men, det er ikkje heilt tida for å slappe av enno.

8. august kl. 11.30

Ein ny person har testa positivt på hurtigtest og det er per no totalt 32 personar smitta i Årdal.
Alle følgjer fortsatt same smittespor. Testing og smittesporing fortsetter i dag. Det er til no testa 410 personer. 

Barnehagen stengt heile veka
Einehaugen barnehage vert stengt for ordinær drift heile veke 32. Det er planleggingsdagar 12. og 13. august. Dei fem andre barnehagane i Årdal er på grønt nivå.

Karantene og isolasjon
Kriseleiinga presiserer at det er viktig at du følgjer reglane for karantene og isolasjon. Er du kalla inn av smittesporingsteamet som nærkontakt, så skal du i karantene i 10 dagar. Hovudpoenget med karantene er at du ikkje skal smitte andre før du sjølv utviklar symptom.
Reglar for karantene og isolasjon finn du på helsenorge.no

Aktivitetar for born og unge
Utendørs aktivitetar for born og unge går som normalt. Born i karantene kan ikkje delta. Det same gjeld innandørsaktivitetar, men med auka fokus på avstand.

6. august kl. 12.00:

Status no er 23 verifiserte tilfeller her i Årdal. I tillegg er det to personar knytt til dette smitteutbrotet som oppheld seg i andre kommunar. Alle følgjer førebels det same smittesporet. Det er til no testa godt over 300 personar, 25 personer er i isolasjon, 199 personar er i karantene. Me er fortsatt tidleg i smitteutbrotet, smittesporing og testing vil fortsette gjennom helgi. 

5. august kl. 22.00:

Det er totalt 24 verifiserte tilfeller i Årdal utfrå dei prøvane som er analysert og kommunen har fått svar på.

5. august

Det er 18 verifiserte tilfeller i Årdal og alle dei smitta er i aldersgruppa 20 til 35 år.
Det er per no ikkje verifisert noko villsmitte – alle tilfeller følgjer det same smittesporet. Me har til no testa nærmare 200 personar og førebels er det sett opp 80 tester i dag. Me reknar med at det vil bli fleire.

Me ber personar som har vore innom:

* Nille måndag 2. august kl 10-17 og tysdag 3. august kl 10-17
* Mama Mia måndag 2. august kl 2130-2230, og tysdag 3. august 1730-1830
* Gaveriet måndag 2. august kl 10-17, og tysdag 3. august 10-17

om å vere merksam på symptom og ta kontakt for test om du utviklar symptom på korona.

4. august

Det er per no påvist 7 smitta personar. Testing og smittesporing pågår fortsatt.
Me ber alle som har time til vaksinering og som no er sett i karantene om å ikkje møte til timen. Andre må bruke munnbind når de møter til vaksinering.

Status 3. august
kl. 23.30:
Smittesporing pågår fortsatt. Det vil bli testa utover kvelden.
Dei som har spørsmål som gjeld testing eller nærkontakt kan ringe mobilnummer 970 19 648 fram til kl. 24.15 tysdag kveld.

Frå onsdag 4. august kl. 08.00 kan du ringe koronatelefon 901 11 630

Det vert møte i kriseleiinga i Årdal kommune onsdag 4. august kl. 09.00.

kl. 20.30
Det har i helgi vore ein person utanbygds frå på besøk i Årdal og vedkommande har, då han kom tilbake til heimstaden, testa positivt for covid-19. Vedkomande har mellom anna vore på Tya og Bakeriet, og så vidt me er kjent med ein privat fest. 

Me ber om at dei personane som har vore på Tya og Bakeriet mellom kl. 22.00 og 02.00 natt til laurdag 31. juli og natt til søndag 1. august er ekstra nøye og følgjer med. Ta ein test dersom du utviklar symptom.

Arbeid med smittesporing er i gang og det er kalla inn eit utval personar til testing.

Situasjonen er uoversiktleg og me vil oppdatere informasjonen så fort me veit meir.

Kontaktperson for presse
Kommunalsjef Helse og omsorg: Mette Hestetun Berg, mobil 970 19 648 

Status 2. juli 

Ingen smitte i Årdal. Testen viste feil positivt resultat og alle personar er ute av karantene.

Status 30. juni - ny positiv prøve i Årdal

Det kom i dag melding frå Helse Førde at det er påvist ny positiv covid-19 prøve i Årdal. Personen som har testa positivt er på arbeidsinnreise frå utlandet. Vedkomande testa negativt ved innreise, men har på testing på dag 7 i karantene testa positivt. Det vert utført ny test i slutten av veka.

Status 16. mai

Søndag 16. mai kom det melding om ny person smitta av Covid-19 i Årdal. Vedkomande var i innreisekarantene og er no sett i isolasjon. Nærkontaktar er avklart og smittesporing avslutta.

Status 20. april

Ingen smitte i Årdal.

Status 20. mars: Ny smitte påvist i Årdal  

Tilreisande frå Oslo har i dag fått påvist positiv covid-19 test. Vedkomande har vore i karantene og er no sett i isolasjon. Nærkontaktar har vore i ventekarantene, men er no sett i karantene i påvente av svar på test.

18. mars: engelsk mutasjon påvist i Årdal

Ein person som sitter i isolasjon grunna positiv test etter reise til utlandet har ved vidare viruskartlegging fått påvist engelsk mutasjon.

Personen har vore i karantene og isolasjon etter heimkomst. Eit familiemedlem er smitta. Denne har og vore i karantene eller isolasjon i heile perioden.

Det er ingen ny smitte eller andre personar i karantene grunna dette tilfelle. Det er ingen fare for spreiing til resten av samfunnet.

17. mars: Ute av isolasjon

Fredag 5. mars fekk Årdal kommune stadfesta ei positiv prøve, som seinare viste seg å vere ein brasiliansk mutant av covid-19 viruset. Det kom seinare to positive prøver knytt til nærkontaktar av den først smitta personen. 

Dei to personane som testa positivt fyrst, er no ute av isolasjon. Den tredje personen som testa positivt er fortsatt i isolasjon. Årdal kommune har rådført seg med FHI om desse tilfella, og det er i samråd med dei at lengda på isolasjonstida er sett.

17. mars: brasiliansk mutasjon stadfesta påvist på nærkontakt

Årdal kommune har i dag fått varsel om at analyse av prøve teken av nærkontakt er påvist med brasiliansk mutasjon. Dette var forventa.

Det er ingen nye positive prøver teken i Årdal kommune sidan 12. mars.

Status 12. mars:

Fredag kveld kom det melding om ny kjend nærkontakt som har testa positivt. Personen har vore i karantene heile tida og er no sett i isolasjon. 
Me presiserer at dette tilfellet har ingen samanheng med den brasilianske mutasjonen. 

12. mars: Brasiliansk mutasjon påvist i Årdal

Personen fekk påvist smitte ved innreise til Noreg og har heile tida vore sett i isolasjon.
Smittesporer ba om nærare identifisering på grunn av mistanke om mutasjon. Dette er no stadfesta.

Nærkontaktar vart raskt identifisert og sett i karantene. Det er seinere påvist smitte av to av nærkontaktane.
Kommunen har situasjonen under kontroll.

Det er ikkje mistanke om, eller identifisert nærkontaktar ut over dei som no er sett i karantene eller isolasjon.

Status 10. mars:

Me har fått ein ny positiv prøve, hjå ein kjend nærkontakt. Vedkomande har vore i karantene og er no sett i isolasjon. Det er ingen nye nærkontaktar som treng testast. Personen som no har testa positivt i karantenetida, testa negativt på første prøve da vedkomande vart sett i karantene.

Det er til no ni personar som har testa positivt på covid-19 i Årdal.

Status 7. mars:

Det er påvist ny person smitta av Covid-19 i Årdal kommune. Personen var i innreisekarantene da melding om positiv test kom. Vedkomande er sett i isolasjon og nærkontaktar er avklart.

Status 6. mars:

Det er påvist ein ny smitta av Covid-19 i Årdal kommune. Personen har vore i karantene som nærkontakt og er no sett i isolasjon. Smittekjelde er kjend og det er oversikt på andre nærkontaktar.

Til toppen