Smittestatus fredag 11. mars

Det er rapportert 340 smitta personar i registreringssystemet til kommunen for perioden 4. - 11. mars. Tal smitta er nok høgare da det ikkje er alle som registrerer seg og tal for PCR-testar ikkje er med i oversikten. 

Sidan veke 5 er det innrapportert 859 personar som har testa positivt på sjølvtest. Trenden er stigande.

Treng du hurtigtest så er det tilgjengeleg på ulike utleveringspunkt i kommunen. 

Du kan hente hurtigtest på:

  • legekontoret i Øvre Årdal (måndag - fredag)
  • Tenestetorget på rådhuset (måndag - fredag)
  • laurdag og søndag kan du hente på Årdal sjukeheim eller ÅBO

Minner om at viss du får positivt testresultat registrerer dette i kommunen sitt system. Du kan og registrere på vegne av andre.

Registrere positiv hurtigtest

Årdal kommune er i dag, 21. august, varsla om ny person som har testa positivt for covid-19.

Vaksinetilgangen framover vert endra og dei neste tre vekene vil Årdal få over 1200 doser med Moderna sin vaksine Spikevax. Det innebere at dei som har fått Pfizer (Comirnaty) som første dose vil få Spikevax (Moderna) som 2. dose. Det betyr og at tidspunkt for dose 2 vert framskunda.

Alle som no får tilbod om dose 2, får sms om når du skal møte og kvar du skal møte. Viktig at du møter til rett tid så me klarer å følgje smittevernsreglane.

Dei siste dagane har det vore registrert eitt nytt tilfelle per dag og totalt 37 personar har testa positivt i dette smitteutbrotet. Ingen av dei nye tilfella har vore uventa. Desse har allereie vore i karantene og det har ikkje løyst ut nye nærkontaktar. 

Ingen nye smittetilfeller er registrert det siste døgnet. Det er stadfesta to på PCR-test som testa positivt på hurtigtest på personar som allereie sat i karantene.

Ein person testa søndag positivt på hurtigtest. Det er no 33 smitta her i Årdal i isolasjon. 

Ein ny person har testa positivt på hurtigtest og det er per no totalt 32 personar smitta i Årdal.
Alle følgjer fortsatt same smittespor. Testing og smittesporing fortsetter i dag. Det er til no testa 410 personer. 

Einehaugen barnehage stenger og det er åtte nye smitta i Årdal.

Status no er 23 verifiserte tilfeller her i Årdal. I tillegg er det to personar knytt til dette smitteutbrotet som oppheld seg i andre kommunar. Alle følgjer førebels det same smittesporet. Det er til no testa godt over 300 personar, 25 personer er i isolasjon, 199 personar er i karantene. Me er fortsatt tidleg i smitteutbrotet, smittesporing og testing vil fortsette gjennom helgi. 

Status no er 18 verifiserte tilfeller i Årdal og alle dei smitta er i aldersgruppa 20 til 35 år.
Det er per no ikkje verifisert noko villsmitte – alle tilfeller følgjer det same smittesporet. Me har til no testa nærmare 200 personar og førebels er det sett opp 80 tester i dag. Me reknar med at det vil bli fleire.

Per no er det testa nærmare 140 personar og det er totalt avdekka smitte på 11 nærkontakter med hurtigtest i Årdal. PCR-prøver er sendt til laboratorie i Førde.  

Til toppen