Viktig informasjon om koronaviruset

Koronavaksine i Årdal

Kven som blir prioritert for å få vaksinen er bestemt på sentralt hald og vil i nokon grad vere avhengig av smittesituasjonen. Vaksinen er gratis.

Du vert kontakta av helsetenesta når det er din tur til å få vaksine og du treng difor ikkje ringe for å avtale tid.

Informasjonsside om koronavaksine

Status 16. april
Det er 1088 personar som har fått fyrste dose med koronavaksine i Årdal, og 372 personar har fått dose to.

Status 9. april
Det er 908 personar som har fått fyrste dose med koronavaksine i Årdal, og 372 personar har fått dose to. Til no er det vaksinert pasientar i institusjonane, dei eldste aldersgruppene og helsepersonell. Vi er snart ferdig med vaksinering av alle eldre enn 75 år.

Neste aldersgruppe som får tilbod

Neste grupper som skal få tilbod om vaksine er aldersgruppa 65-74 år. I tillegg skal pasientar med risikotilstandar i aldersgruppa 18 – 64 få tilbod om vaksine. Desse to gruppene vil bli kontakta av legekontoret i næraste framtid.

Tidspunkt for vaksinering blir bestemt av tal vaksinedosar kommunen får kvar veke. Vi veit stort sett vaksinetal cirka 14 dagar fram i tid.

Følgande grupper mellom 18-64 år skal prioriterast fyrst:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som fører til nedsett hostekraft eller lungefunksjon (til dømes ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  

Fastlegane i Årdal har søkt gjennom pasientjournalane for å finne pasientar med risikotilstandar. Det er ikkje garanti for at alle slike tilstandar er registrert i journalane til pasientane. Det er difor viktig at dei som meiner dei har ein av risikotilstandane over i, og ikkje har blitt kontakta for vaksinering tek kontakt med Årdal legekontor, tlf 57 66 53 90, og informerer om dette.

Vidare vaksinasjonsplan 

Når gruppene nemnt over er ferdig vaksinert, vil vi halde fram med følgande prioriterte grupper:

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar (sjå liste over risikogrupper under)  
6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar
7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandar

Underliggande sjukdom/tilstandar som er aktuelle er følgjande:

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Det er ikkje naudsynt at personar i desse siste gruppene kontaktar legekontoret enda - da det til no er ingen av desse som har fått melding om vaksinering.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksine på 1 - 2 - 3, - kort informasjon frå Folkehelseinstituttet om vaksinasjon mot koronasjukdomen covid-19

Til toppen