Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Koronavaksine i Årdal

Kven som blir prioritert for å få vaksinen er bestemt på sentralt hald og vil i nokon grad vere avhengig av smittesituasjonen. Vaksinen er gratis.
Du vert kontakta av helsetenesta når det er din tur til å få vaksine og du treng difor ikkje ringe for å avtale tid.

Informasjonsside om koronavaksine

Status vaksinerte i Årdal per 17. september

dose 1: 3989 personar
dose 2: 3688 personar og desse er da fullvaksinert.

Det er no gitt vaksinedose nummer ein til 16 og 17 åringane. Dei skal ha dose nummer to etter åtte veker. I veke 38 startar vaksinering av 12-15 åringar. Det er og fleire som ikkje har fått dose nummer to, men desse vil få time etterkvart som det er lang nok tid mellom dosane.

Vaksinetelefonen er framleis open, telefon 989 06 097. Bruk den dersom du ikkje kan møte til den timen du er tildelt for vaksine eller har andre spørsmål som gjeld vaksinering.

Vaksinering av 12-15 åringar i Årdal

Årdal kommune vil vaksinera 12-15 åringar med Pfizer vaksina så snart den kjem til kommunen, truleg i veke 38.
Alle som har fylt 12 år kan få vaksina.

Alle elevar i 7.-10, klasse vil få med heim samtykkeskjema som må signerast snarleg og leverast attende til skulen.
Informasjon om vaksine til denne aldersgruppa kan det lesast meir om på fhi.no.

Telefonnummer for koronavaksinering - 989 06 097

Ring dersom du:
•    forventar å få sms om time til vaksine, men har ikkje fått den
•    må melde avbud til timen du er sett opp til vaksinering
•    ikkje ynskjer å ta vaksine
•    har spørsmål om koronavaksinering

Telefonen er open i telefontida til legekontoret kl. 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30.

Status vaksinerte i Årdal per 10. september

dose 1: 3941 personar
dose 2: 3443 personar og desse er da fullvaksinert.

Status vaksinerte i Årdal per 3. september

dose 1: 3937 personar
dose 2: 3397 personar og desse er da fullvaksinert.

Status vaksinerte i Årdal per 27. august

dose 1: 3860 personar
dose 2: 2958 personar og desse er da fullvaksinert.

Har du ikkje fått tilbod om vaksine dose 1 enno, så må du snarast råd ta kontakt på vaksinetelefon 989 06 097.
Det vert vaksinert fortløpande med dose 2 på dei personane som har nok tid mellom dosane og det er vaksiner tilgjengeleg.

I veke 35 vil også mange av 16 og 17 åringane få sin fyrste dose.

Status vaksinerte i Årdal per 20. august

dose 1: 3824 personar
dose 2: 2346 personar og desse er da fullvaksinert.

Har du ikkje fått tilbod om vaksinedose 1 enno, så må du snarast råd ta kontakt på vaksinetelefon 989 06 097.
Det vert vaksinert fortløpande med dose 2 på dei personane som har nok tid mellom dosane og det er vaksiner tilgjengeleg.

Årdal kommune får auka tal vaksiner i vekene framover

Vaksinetilgangen framover vert endra og dei neste tre vekene vil Årdal få over 1200 doser med Moderna sin vaksine Spikevax. Det innebere at dei som har fått Pfizer (Comirnaty) som første dose vil få Spikevax (Moderna) som 2. dose. Det betyr og at tidspunkt for dose 2 vert framskunda.

Alle som no får tilbod om dose 2, får sms om når du skal møte og kvar du skal møte. Viktig at du møter til rett tid så me klarer å følgje smittevernsreglane.

Kombinere to ulike koronavaksiner
I koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vert det nytta dei to mRNA-vaksinene Comirnaty fra Pfizer og Spikevax fra Moderna. 
Det trengst to dosar for å få best mogleg beskyttelse mot koronaviruset. Sidan målet er å få fullvaksinert flest mogleg raskast mogleg, vil nokon bli tilbydd ein kombinasjon av dei to koronavaksinene. 

Begge er mRNA-vaksiner og er anbefalt kombinert fra FHI viss det ikkje er mogleg å tilby samme vaksinetype. Dei to vaksinetypane vert vurdert som likeverdige av FHI. Moderna-vaksinen er og no godkjent for personar under 18 år, på lik linje med Pfizer-vaksinen. 

Les meir om vaksinane på FHI sine informasjonssider.

Status vaksinerte i Årdal per 13. august

dose 1: 3753 personar
dose 2: 2195 personar og desse er da fullvaksinert.

Nesten alle innbyggarane i Årdal har no fått tilbod om dose 1. Dei siste er oppsett på fyrste dose i veke 33. Venter du på innkalling til dose 1 og ikkje har fått time, så ta kontakt med vaksinetelefonen 989 06 097.
 
Årdal kommune følgjer nasjonale råd og prøver å tilby alle tilsette i barnehage og skule sin andre dose så snart dei er klare for det. Mange av dei er no fullvaksinerte eller har fått time for sin andre dose.

Status vaksinerte 6. august

dose 1: 3525 personar
dose 2: 2099 personar og desse er da fullvaksinert.

Det er sendt ut sms om koronavaksinasjon torsdag 12. august og fredag 13. august til vaksinasjonsgruppe 10 og 11. Det er du som er født i 1982 + du som er født 1983 til 1987.
I tillegg kan du som ikkje har fått teke vaksine grunna smitteutbrotet, ta kontakt på vaksinetelefonen 989 06 097 når du er klar til vaksinering.

Status vaksinerte 30. juli

dose 1: 3182 personar
dose 2: 2034 personar og desse er da fullvaksinert.

Det er sendt ut innkalling på sms til vaksinering i veke 31 (torsdag 5. august og fredag 6. august). Dei som er født i årskull 1978 til og med 1982, og årskull 1999 og til og med 2002 har fått melding. Me er no på vaksinegruppe 10. 
Er du ein av dei som no forventar å få sms om vaksine og ikkje får det, så ta kontakt med legekontoret på vaksinetelefon for korona 989 06 097 (NB! nytt nummer). Det er av og til nokon meldingar som går feil i sendinga.

Status vaksinerte 23. juli
dose 1: 2860 personar
dose 2: 1876 personar og desse er da fullvaksinert.

Me får stadig nye meldingar om endring i levering av tal dosar og 22. juli kom det melding om 78 ekstra doser med levering i veke 30. Desse vil bli sett ettermiddag onsdag 28. juli. Det vil derfor vere ein del innbyggarar som vil få spørsmål om å stille på kort varsel den ettermiddagen. I tillegg vert det vaksinering torsdag 29. og fredag 30. juli. 

Det er ein del som ikkje melder i frå om at dei ikkje ynskjer å nytte seg av vaksina si. Helsestasjonen står da med ferdigblanda vaksiner som må settast på kort varsel. Dei ringer då til dei neste som står på listene, så difor kan det variere kva aldersgrupper som får tilbod.

Men, i veke 30 vil uansett dei som er født i 2003, 1973, 1974,1975, 1976, 1977 og litt av 1978 få tilbod om vaksine.
I veke 31 vil årskulla 1999, 2000, 2001, 2002, 1978, 1979, 1980, 1981 og starten av 1982 få tilbod. 
Det vert ikkje sendt ut sms frå legekontoret før dosane er stadfesta frå FHI (folkehelseintstituttet). 

Me har ikkje fått informasjon om leveringsstatus for veke 31 enno.

Vaksiner i veke 30
Det er sendt ut innkalling på sms til vaksinering i veke 30 (torsdag 29. juli og fredag 30. juli). Dei som er født i årskull 1973 til og med 1978 har fått melding. I tillegg er dei som er født i årskull 2003 kalla inn. Me er no på vaksinegruppe 9 og 10. 
Er du ein av dei som no forventar å få sms om vaksine og ikkje får det, så ta kontakt med legekontoret på telefon 57 66 53 90. Det er nokon meldingar som går feil i sendinga.

Det vil vere variasjon i kven som vert kalla inn sidan me også kaller inn tilsette i barnehagar og skular.

Status vaksinerte i Årdal per 16. juli
dose 1: 2605 personar
dose 2: 1789 personar og desse er da fullvaksinert.

Denne veka er det vaksinering både torsdag 15. juli og fredag 16. juli, og det vert sett totalt 360 dosar desse to dagane. Personar født i 1965, 1966 og 1967 har fått sin fyrste dose. I tillegg vert det vaksinert tilsette frå barnehagane og lærarar.

I veke 29 (torsdag 22. og fredag 23.juli) er det ein del personar som er kalla inn til dose nr 2. I tillegg er dei som er født i 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 og starten på 1973 kalla inn til sin fyrste dose. Denne veka vil det og vere tilsette frå barnehage og skular som får sin fyrste dose.

Som tidlegare varsla er det litt varierande kor mykje doser som er forventa og kva kommunen faktisk får. Det vert derfor kalla inn ut frå stipulerte tal og skulle me vere heldige å få meir doser vert fleire kalla inn. Difor kan det i nokre tilfelle vere enkelte som får innkalling før de reknar med.

Møt til timen du får
Det er mykje logistikk som skal til for å tilby vaksinetime, lage journalar, halde smittevernreglar, ha akkurat med dosar, dokumentere gitte dosar med meir. Dette er arbeid som vert gjort i tillegg til vanleg drift på legekontor og helsestasjon, også no i ferietida.

Det blir derfor mykje ekstraarbeid dersom du bytter time med andre, endrar time, ombestemmer deg i siste liten eller ikkje seier frå deg din dose før dagen før eller samme dag som du har time. Dei kommande vekene skal det leggast til rette for om lag 400 dosar kvar veke og det vil gå utover vaksinekapasiteten dersom det er mange som skal gjere endringar. 

Status vaksinerte i Årdal per 9. juli

dose 1: 2465 personar
dose 2: 1569 personar og desse er da fullvaksinert.

Kommunen har i dag fått stadfesting om tal vaksiner i veke 29. Det vert sendt ut sms med innkalling og den veka vert det vaksinering 22. og 23. juli.

Det er litt varierande kven som er kalla inn frå ulike årskull, me held i utgangspunktet på med hovudgruppene 8 og 9 (alder 55-64 og 45-54). Men i tillegg vil Årdal, etter tilråding frå FHI, kalle inn tilsette i barnehage og skulane.

Derfor vil det vere litt varierande kven som får innkalling i nokon alderstrinn i tida framover.

Det er varsla fleire doser dei neste vekene og det vil bli kalla inn til vaksinering både torsdagar og fredagar i vekene som kjem.

Status vaksinerte i Årdal per 2. juli

dose 1: 2464 personar
dose 2: 1516 personar og som da er fullvaksinert.

Ny melding om at kommunen får fleire dosar enn det prognosen frå FHI først varsla. Det betyr at det blir vaksinering av dose 1 frå veke 28 og framover. Det er i dag sendt ut sms-melding om vaksineringsdag fredag 16. juli og da er Årdal kommen til om lag midten av 1968-kullet.

Status vaksinerte i Årdal per 25. juni
dose 1: 2240 personar
dose 2: 1506 personar og er da fullvaksinert.

*******

Årdal kommune er no gått over frå telefon til sms-innkalling for time til vaksinering. Vaksinen kjem til kommunen onsdag kveld og det blir da vaksinert torsdagar.

* Det er ikkje mogleg å velja time for vaksine sjølv.
* Det er ikkje høve til å endre tid for koronavaksine til ein dag som passar betre.

Kan du ikkje møte til oppsett tid, så må du melde avbod. Når du ringer og avbestiller vil du ikkje få ny time men må vente på ny annonsering. Det er da usikkert når du vil få nytt tilbod om vaksine.

Dei pasientane som får innkalling, og som er lagt inn på sjukehus eller har anna lege-/sjukehusavtale som det av helsemessige årsaker ikkje bør endrast - tek kontakt med legekontoret for ny avtale om vaksine.

Det er ressurskrevjande arbeid å kalle inn dei som skal ha vaksine og det er ikkje mogleg for kommunen å organisering bytte av time.

22. juni - koronavaksinasjon i Årdal
Legekontoret kalla i går inn til vaksinering 1. juli, og dei er no kommen til starten av 1965 kullet.

Er du i denne aldersgruppa (fram til 1965-kullet) og ikkje har fått innkalling, ikkje vil ha vaksine eller allereie har fått vaksine - så ta kontakt med legekontoret på telefon 57 66 53 90.

Status vaksinerte i Årdal per 18. juni
dose 1: 2044 personar
dose 2: 1462 personar og er da fullvaksinert.

Status 16. juni - Ny rutine for innkalling til koronavaksinering
Årdal nærmar seg no gruppe 8 i vaksinasjonsprogrammet og skal til med dei som er 55 til 64 år. Torsdag 24. juni startar me med dei som er 64 år og født i 1957.

Det har til no vorte ringt til den som skulle få vaksine, men denne rutinen vert no endra. Frå og med dei som er født i 1957 og framover vil det bli sendt sms med varsel om vaksinering. 

Det betyr at dei som skal vaksinerast torsdag 24. juni 2021 vil bli kalla inn på sms der det står:

Hei
Du har fått time til koronavaksinering dag/dato/kl på helsestasjonen.
Ta kontakt om du ikkje kan møte/er vaksinert/ikkje vil ha vaksine 57665390.
Dose to er førespegla om 12 veker, du vil få ny sms. 
mvh. Årdal legekontor

SMS'en kan ikkje svarast på.

Me reknar med å kalle inn heile årskull 1957 og litt inn i årskull 1958 til vaksinering 24. juni.

Det er særs viktig at dei som ikkje kan møte, er vaksinerte eller ikkje ønskjer vaksine tek kontakt med legekontoret på telefon 57 66 53 90, slik at vaksinedosen kan gå til ein annan person.
Personar i den aktuelle aldersgruppa som ikkje har fått sms, må ta kontakt med legekontoret.

Det vil bli lagt ut oppdatering veke for veke kor langt me er komne i aldersgruppa.

Status 11. juni
Det er vaksinert 1883 personar med dose 1 og 1377 personar har fått dose 2.

Me er godt i gang med dei som er 64 år og yngre som er i risikogruppa, neste veke vert det vaksinert ein del personar med dose 2 og dei som er i risikogruppene helt til dei som er ca 36 år gamle. 
Dei det gjeld har stort sett fått timar.

Veke 25 har kommunen fått ein del dosar til dei som ikkje er vaksinerte enno, og da held me fram med risikogruppene heilt ned til dei som er 18 år og så startar me på dei som er friske og under 65 år. Heilt etter retningslinjer gitt frå Folkehelseinstituttet.

Dei som har underliggande sjukdom/ tilstand og er over 36 år gamle (fødde før 1986) som ikkje har fått time til vaksinasjon kan ta kontakt med legekontoret på telefon 57 66 53 90.

Underliggande sjukdom/tilstandar som er aktuelle er følgjande:
•    Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
•    Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
•    Diabetes  
•    Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
•    Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
•    Demens  
•    Kroniske hjerte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
•    Hjerneslag  

Status 4. juni
Det er vaksinert 1801 personar med dose 1 og 1255 personar har fått dose 2. I veke 22 er det sett 450 doser med vaksine.

Status 28. mai
Det er vaksinert 1578 personar med dose 1 og 1028 personar har fått dose 2. 

Kommunen får 450 dosar til veke 22. Det er ca 234 stk som skal få dose 2 den veka, dei har fått avtale om time.
Resten av dosane vil bli gitt til dei som skal ha dose 1. Desse vil bli ringt direkte til.
 
Kommunen er no i gang med dei som er 64 år og yngre, som er i risikogruppe 2.

Status 21. mai
Det er vaksinert 1527 personar med dose 1 og 773 personar har fått dose 2. 
Kommunen får ikkje så mange doser for veke 21 så dei som skal få vaksine har fått innkalling. 

Staus 14. mai
Det er vaksinert 1516 personar med dose 1 og 598 personar har fått dose 2. 
I veke 20 får me ikkje vaksiner for dose 1. Dei som skal ha dose 2 har fått innkalling.

Status 7. mai
Det er vaksinert 1472 personar med dose 1 og 528 personar har fått dose 2.
Legekontoret kallar no inn dei som er fødde i 1955 veke 19.

Møt presis
Skal du ta vaksine så møt akkurat presis til timen du har fått. Ikkje for tidleg sånn at det dannar kø på venterom. Har du fått time så får du vaksine.

Status 30. april
Det er vaksinert 1388 personar med dose 1 og 432 personar har fått dose 2.
Legekontoret kallar no inn dei som er fødde i 1953 og 1954 for vaksinering i veke 18.

Status 23. april
Det er 1268 personar som har fått fyrste dose med koronavaksine i Årdal, og 372 personar har fått dose to.

Status 16. april
Det er 1088 personar som har fått fyrste dose med koronavaksine i Årdal, og 372 personar har fått dose to.

Status 9. april
Det er 908 personar som har fått fyrste dose med koronavaksine i Årdal, og 372 personar har fått dose to. Til no er det vaksinert pasientar i institusjonane, dei eldste aldersgruppene og helsepersonell. Vi er snart ferdig med vaksinering av alle eldre enn 75 år.

Neste aldersgruppe som får tilbod

Neste grupper som skal få tilbod om vaksine er aldersgruppa 65-74 år. I tillegg skal pasientar med risikotilstandar i aldersgruppa 18 – 64 få tilbod om vaksine. Desse to gruppene vil bli kontakta av legekontoret i næraste framtid.

Tidspunkt for vaksinering blir bestemt av tal vaksinedosar kommunen får kvar veke. Vi veit stort sett vaksinetal cirka 14 dagar fram i tid.

Følgande grupper mellom 18-64 år skal prioriterast fyrst:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som fører til nedsett hostekraft eller lungefunksjon (til dømes ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  

Fastlegane i Årdal har søkt gjennom pasientjournalane for å finne pasientar med risikotilstandar. Det er ikkje garanti for at alle slike tilstandar er registrert i journalane til pasientane. Det er difor viktig at dei som meiner dei har ein av risikotilstandane over i, og ikkje har blitt kontakta for vaksinering tek kontakt med Årdal legekontor, tlf 57 66 53 90, og informerer om dette.

Vidare vaksinasjonsplan 

Når gruppene nemnt over er ferdig vaksinert, vil vi halde fram med følgande prioriterte grupper:

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar (sjå liste over risikogrupper under)  
6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar
7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandar

Underliggande sjukdom/tilstandar som er aktuelle er følgjande:

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Det er ikkje naudsynt at personar i desse siste gruppene kontaktar legekontoret enda - da det til no er ingen av desse som har fått melding om vaksinering.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksine på 1 - 2 - 3, - kort informasjon frå Folkehelseinstituttet om vaksinasjon mot koronasjukdomen covid-19

Til toppen