Kommunal informasjon

Årdal kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene og minner om at du som privatperson må setje deg inn kva som er gjeldande.

Koronatelefon

Kommunal koronatelefon vert stengt frå 23. februar. Dersom du har spørsmål om vaksine kan du ringe vaksinetelefonen 989 06 097. Denne er open i legekontoret si opningstid.

Treng du helsehjelp så kontakt legekontoret 57 66 53 90 eller legevakt 116 117. Akutt ring 113.

12. februar - endring i nasjonale koronatiltak

Regjeringa har fatta vedtak om endringar i koronatiltaka. Alle endringane gjeld frå kl. 10.00 laurdag 12. februar 2022.
Mellom anna er krav om avstand fjerna og isolasjon er endra til anbefaling om å halde seg heime. 

Les meir om dei nye tiltaka.

2. februar - nye nasjonale råd og reglar

Regjeringa har, tysdag 1. februar, fatta vedtak om endringar i covid-19 tiltak. Alle endringane gjeld frå kl 23.00 tysdag 1. februar 2022.

Les meir om endringane på regjeringen sine sider.

22. januar

Lokal koronatelefon 901 11 630 har stengt i helgi. Opnar igjen måndag kl. 08.00.

Testar du positivt no i helig så må du isolerere deg og varsle alle som du har hatt som nærkontaktar dei siste 48 timane slik at dei og får varsel om å gå i karantene. Ta så kontatk med koronatelefonen når den opnar igjen måndag 24. januar.

3. januar

I samband med utbrotet knytt til Farnes skule i midten av desember valte kriseleiinga å stenge kommunale bygg for aktivitetar på ettermiddag og kveld. Kriseleiinga har i dag bestemt at kommunale bygg no kan opnast opp igjen for aktivitetar. Det betyr og at kinoen kan opnast igjen.

Årdal kommune følgjer frå i dag dei nasjonale råd og retningslinjer som er gjeldande så all aktivitet må vere i samsvar med desse.

Nasjonale råd og reglar gjeldande frå 15. desember 2022 og inntil vidare.

 

31. desember 

Lokal koronatelefon 901 11 630 har stengt nyttårsafta, 1. og 2. nyttårsdag. Opnar igjen måndag 3. januar kl. 08.00.

Testar du positivt no i nyttårshelgi så må du isolerere deg og varsle alle som du har hatt som nærkontaktar dei siste 48 timane slik at dei og får varsel om å gå i karantene. Ring da koronatelefonen når den opnar igjen måndag 3. januar.

Testing i skular og barnehagar 
Alle tilsette i barnehagar og alle elevar og tilsette i barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule må testa seg før dei går på jobb eller skule første dag etter juleferien. Elevane skal teste seg om morgonen før dei reiser på skulen den 3. januar. Denne oppmodinga kjem frå Helsedirektoratet til kommunane og Årdal vel å følgje den.

Alle det gjeld, vil få utdelt gratis sjølvtest frå kommunen. Vidaregåande og skulane har fått utlevert testar før jul som dei kan bruke. Det er gått ut melding til leiarane i barnehagane korleis dei kan hente testar for dei tilsette i barnehagane.

Ved positiv test skal du ta kontakt med koronatelefonen, telefonnummer 901 11 630, måndag 3. januar for å få time til PCR-test.

24. desember 

Lokal koronatelefon 901 11 630 har stengt julafta, 1. og 2. juledag. Open i romjula måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00.

Testar du positivt no i julehelgi så må du isolerere deg og varsle alle som du har hatt som nærkontaktar dei siste 48 timane slik at dei og får varsel om å gå i karantene. Ring da koronatelefonen når den opnar igjen måndag 27. desember.

22. desember - testing ut av karantene

Det er ikkje lenger naudsynt å ta PCR-test for å teste seg ut av karantene på dag 7. Det er nok å ta ein hurtigtest.
Hurtigtestar kan, etter avtale, hentast på legekontoret for dei som treng det.

15. desember - kommunale tiltak

Fem personar har i dag testa positivt på hurtigtest og to av desse er knytt til smitteutbrotet på Farnes skule. Alle skulane har i dag hatt ny massetesting. Fram til i dag er det totalt 63 personar som er smitta i Årdal sidan 1. desember. Det betyr og at det er mange personar og familiar i karantene.
 

Heimeskule
Grunna usikre karantenereglar for lærargruppa (nærkontaktar) vert det krevjande å fortsette skuledrifta som normalt. Kommuneleiinga har difor vedteke at også mellomsteget ved Farnes skule skal ha digital heimeundervisning. Dette gjeld fram til juleferien. Det same vil gjelde for ungdomssteget. Rektor på Farnes skule har varsla føresette for klassetrinna 5. – 10. klasse.
Tangen skule har lite smitte og fortsetter med drift på gult nivå fram til juleferien. Det same gjeld barnehagane.

Det blir ny testing av barne- og mellomtrinn på Farnes skule fredag 17.12 og alle skulane måndag 20.12.

 

Vaksinering
Det blir vaksinering med tredje dose for cirka 700 personar før nyttår. Dei det gjeld vil få innkalling. Da skal dei fleste over 65 år ha fått tre doser. Helsetenesta planlegg vidare vaksinering frå tidleg januar. 

 

Stenger kommunale bygg
Årdal kommune følgjer dei nasjonale råd og reglar som er gjeldande frå 15. desember med unntak av at kommunale bygg vert stengt for bruk til treningar og aktivitetar til etter nyttår.

Dette gjeld:

 • Årdalshallen (gjeld og svømmebasseng)
 • Tangenhallen
 • Årdal kulturhus
 • Gymsalar på skulane

Årdal kino vil førebels vere stengt, men gjere ny vurdering i mellom jul og nyttår.

Rådhuset er ope, men besøk må vere avtalt på førehand.

 

Avgrens tal nærkontaktar
Årdal kommune oppmodar innbyggjarane om å avgrense tal på nærkontaktar framover. Dette gjeld både i jobbsamanheng og på fritid.

Nye nasjonale råd og reglar frå 15. desember.

 

7. desember 2021 - smitteutbrot i Årdal

Kommunelege Frode Myklebust melder tysdag 7. desember at det no er eit pågåande smitteutbrot i Årdal.
Totalt 19 personar har testa positivt på covid-19 til og med i dag.

I hovudsak er det smitte blant skuleelevar og familiemedlemer knytt til fleire trinn både på Farnes skule og Tangen skule. Kommunen legg opp til screening av elevane fortløpande og alle elevane fredag og måndag. Testutstyr vil bli utlevert til elevane.

Dei som er smitta er sett i isolasjon og husstandsmedlemar har fått melding om å gå i karantene. Dette vert gjort som eit førebyggande tiltak og i påvente av at det blir avklart kva som vert innført av nasjonale reglar etter regjeringa sin pressekonferanse i kveld kl. 19.00.

Kommunal kriseleiing i Årdal har hatt møte i dag og har beslutta å setje i verk tiltak for å prøve å slå ned smitten så raskt som råd. På denne måten håper me å få kontroll på smitten og at folk kan samlast til jul.

 

Tiltak til og med 15. desember:

 • Legge ned all aktivitet på kveldstid for barn og vaksne frå og med 7. desember til og med 15. desember.
 • Bruk munnbind der du ikkje kan halde 1 meter avstand
 • Vere forsiktig på reise ut av kommunen
 • Ha færrast mogleg nærkontaktar
 • Hald deg heime når du er sjuk og test deg ved nyoppståtte symptom
 • Vask hender

Koronatelefon er open, telefon 901 11 630

6. desember 2021 - fem nye positive

I løpet av helgi og til no, er det komme fem nye som har testa positivt på hurtigtest for covid-19. Tilfella er knytt til innreise frå utlandet, reise innanlands og til tidlegare smittetilfelle på elev.

Årdal kommune oppmodar om:

 • å bruke munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstand. I kontakt med helse og omsorgstenesta vil me at du skal bruke munnbind. Dette gjeld mellom anna når du besøker sjukeheimane eller du skal på legekontoret.
 • vere forsiktig når du er på reise andre stader i landet

Oppdater deg på dei nasjonale råd og reglar som gjeld.

19. november 2021 - nye positive

5 personar har testa positivt på hurtigtest i Årdal. Smittesporing er utført og nærkontaktar er orientert om testing.

5. november 2021 - falsk positiv test

Onsdag 3. november varsla me om positiv hurtigtest på ein elev på Farnes skule. Same dag vart det teke PCR-test for å få stadfeste om det var positiv smitte. I dag er det komen svar på denne testen og den er negativ. Det ser derfor ut som ein falsk positiv hurtigtest. PCR-testen er den som smittevernlegen vurderer som korrekt prøvesvar. 

3. november 2021 - elev ved Farnes skule har testa positivt

Ein elev ved Farnes skule har testa positivt på hurtigtest. Det er sendt ut melding til foreldre/føresette som har barn som bør teste seg.
Førebels gjeld testing kun dei som har fått melding om det. Foreldre til ungar ved Farnes skule kan hente hurtigtest på legekontoret i Øvre Årdal. Hurtigtest og bruksanvisning ligg i gangen.

Går over til normal kvardag med auka beredskap

Regjeringa har vedteke at Noreg går over til ein normal kvardag med auka beredskap frå laurdag 25. september klokka 16.00.
Det betyr at dei fleste koronarestriksjonane fell bort. Det er framleis viktig med handhygiene, hostehygiene, og holda deg heime og testa deg om du er sjuk.

Les meir om kva reglar og råd som gjeld på regjeringen.no og på nettsida til Folkehelseinstituttet (FHI).

16. august
Denne veka går me over til vanleg rutiner for testing igjen. Det vert testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke.
Time for testing bestiller du på 57 66 53 90.

Koronatelefonen er open måndag til fredag frå kl. 08.00 - 15.00.

9. august:
Koronatelefonen vert no open frå kl. 08.00 – 15.00 måndag til fredag.

Ventar du på svar på test?
– det vil komme, men det kan vere forsinka grunna stor pågang på mikrobiologen i Førde.

Vil du bestille time til test?
- så kan du ringe legekontoret, telefon 57 66 53 90, i opningstida på telefon for å avtale dette.

Pågåande smitteutbrot
Årdal kommune har ikkje vedteke lokale forskrifter eller tiltak, men ber alle om å redusere tal nærkontaktar i tida som kjem. Me tilrår bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstand, ver nøye med hygiene.

Hovudregel for karantene eller isolasjon

 • Er du isolasjon så må du halde deg heime heile tida og ikkje gå ut, men du kan vere i eigen hage eller på eigen balkong/ veranda/terrasse. Andre må hjelpe deg med naudsynte ærend.
 • Er du i karantene så skal du halde deg heime. Har du ikkje nokon til å hjelpe deg med naudsynte ærend som til dømes apotek og matbutikk så må du gjere dette utanom dei tidene det er mykje folk. Vere nøye med avstand, munnbind og hygiene.

Les meir om kva reglar som gjeld på https://www.helsenorge.no/koronav.../karantene-og-isolasjon/

4. august: smitteutbrot
Smittesporingsteamet kartlegger no breitt og det kjem stadig nye nærkontakter i Årdal. Situasjonen er uavklart. Det er i tillegg påvist nærkontaktar i Lærdal kommune som blir testa og nærkontakter i Luster kommune. 

Me oppmodar alle om å vere merksamme, bruk munnbind i situasjonar der du ikkje kan halde avstand. Ver nøye med hygiene og hald avstand.

Helsesenteret har redusert pasientdrift i samband med situasjonen, og fleire kan få avbestilt legetime. Ingen må møte for testing utan avtale.

Det er oppretta to telefonnummer for pågåande smitteutbrot:
Viss du lurer på å teste deg så ring legekontoret telefon 57 66 53 90.
Har du spørsmål som gjeld nærkontakt så ring koronatelefonen 901 11 630.

Øyeblikkeleg legehjelp 116 117

Kafear og restaurantar
Me oppmodar at alle tilsette bruker munnbind, er nøye med reinhald og passer på at avstand vert halde mellom gjestene. 

30. juli: nytt telefonnummer for koronavaksinering
Det er oppretta eige telefonnummer for koronavaksinering - telefon 989 06 097
Dette kan du bruke om du skal:
• kan møte for dose 1 på kort varsel
• forventar å få sms om time til vaksine, men har ikkje fått den
• må melde avbud til timen du er sett opp til vaksinering
• har spørsmål om koronavaksinering

Ring da telefonnummer 989 06 097.

22. april: kommunen anbefalar personar som har vore i område med høgt smittepress om å gå i frivillig karantene og teste seg på dag 3 og 7.

16. april: første trinn i nasjonal gjenåpningsplan trer i kraft.

26. mars: 
Årdal kommune stettar dei nasjonale reglane. Me har ikkje lokale reglar i tillegg til dette, men me ynskjer å presisere og forenkle nokre punkt i dei nye reglane og anbefalingane som er iverksett.

Dei nasjonale reglane gjeld frå 25. mars til 12. april.

Status 16. mars:

Årdal har fem tilfeller som har testa positivt for covid-19 i samband med innreise og nærkontakt. Personar og nærkontaktar er i isolasjon. Det vart 12. mars stadfesta påvist brasiliansk mutasjon på tre av personane. Situasjonen er under kontroll. Kommunelege/smittevernlege bestemmer når isolasjon kan opphevast.
 

Status 7. mars:

Det er påvist ny person smitta av Covid-19 i Årdal kommune. Personen var i innreisekarantene da melding om positiv test kom. Vedkomande er sett i isolasjon og nærkontaktar er avklart.

Det er til no åtte personar som har testa positivt på covid-19 i Årdal.

Status 6. mars:

Det er påvist ein ny smitta av Covid-19 i Årdal kommune. Personen har vore i karantene som nærkontakt og er no sett i isolasjon. Smittekjelde er kjend og det er oversikt på andre nærkontaktar.

 

Me minner om å:

•    halde avstand og bruke munnbind når du ikkje kan halde god nok avstand
•    halde hendene dine reine
•    halde deg heime viss du er sjuk
•    redusere tal personar du møter
•    sjekke status i den kommunen du skal til før du reiser

 

 

 

Til toppen