A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Planprogram helse og omsorg 2018-2026

Formannskapet vedtok 12. juni utlegging av planprogram for helse- og omsorgsplan 2018 - 2026.

Ny helse- og omsorgsplan er ein av planane som skal utarbeidast i planstrategien 2018 – 2020. Planen er forutsett vedteken i 2018.
Høyringsfrist: 5. september 2018

Noverande helse- og omsorgsplan gjeld til 2020. Det er behov for ein ny heilskapleg og koordinert plan for dei samla helse- og omsorgstenestene som omfattar omsorg, rus og psykisk helse, helsetenesta (legetenester, legevakt og KAD), rehabilitering, fysio-/ergoterapi, helsestasjon og skulehelsetenester og bu og miljøtenesta.
Det er samtidig nødvendig å sette fokus på helsefremjande og førebyggjande arbeid for å dempe eller utsette behovet for helse og omsorgstenester. 

Utleggingsvedtak formannskapet 12. juni.

Merknader skal sendast innan 5. september til:
Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen evt. til postmottak@ardal.kommune.no