Høyring: Økonomi- og handlingsplan 2018-2021

Formannskapet har i dag vedteke framlegg til Økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021 for kommunen og framlegget vert no lagt ut på høyring i 14 dagar.

I samsvar med kommunelova §43-3 vert dokumentet lagt ut til høyring frå 10. oktober på fylgjande stader;
* heimesida til kommunen
* Årdal bibliotek
* tenestetorget, rådhuset

Ålmenta, dei politiske partia, lag og organisasjonar kan sende moglege innspel eller merknader til;
postmottak@ardal.kommune.no eller pr. post til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen.

Høyringsfrist: innan 24. oktober 2017.

Høyringsdokument