A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Budsjett 2019

Formannskapet sitt framlegg til budsjettet vert i samsvar med kommunelova § 45-3 lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar

Dokumenta vert lagt ut på fylgjande stader:

  • Tenestetorget, Årdalstangen
  • Årdal bibliotek
  • Årdal kommune si heimeside

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 6. desember 2018.

Høyringsdokument:

Budsjett 2019 - Fskap 119/18

Prisar og satsar

Økonomi og handlingsplan 2019 - 2022