A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Grønt lys til barnevernstenesta i Årdal

Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. 51 barneverntjenester havner i rød kategori, som betyr at de har betydelige avvik. Årdal kommune har grønt lys over heile fjøla.

Modellen Bufdir har brukt for å komma fram til resultatet er basert på følgjande tre indikatorar:

  • Andelen tilsyn i fosterhjem som ikkje er oppfylt.
  • Andelen fristbrot i undersøkingsaker.
  • Andel oppfølging og kontroll i fosterhjem som ikkje er oppfylt.

Barneverntjenestene blir delt inn i raud, grøn eller gul kategori. Raud kategori inneber at det er betydelig avvik i forhold til lov og forskrift, gul kategori betyr moderate avvik, mens grøn betyr få eller ingen avvik.

Sjekk oversiktane som ligg i følgjande artikkel hjå Bufdir.