A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte tysdag 5. april

Formannskapet har møte tysdag 5. april kl. 12.00 i kommunestyresalen, og har desse sakene til handsaming:


027/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
028/16 Referatsaker
029/16 Delegerte skjenke/serveringssaker
030/16 Bustadsosial handlingsplan 2016 - 2020
031/16 Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler etter § 17 i plan og bygningsloven
032/16 Søknad frå Vest-Jotunheimen villreinutval om midlar til teljing i villreinommrådet
033/16 Natvik gard - søknad om tilskot frå Fiskefondet
034/16 Ny røykgasskjel, nytt murverk og oppgradering av reinseanlegg ved Geithus forbrenningsanlegg - Sluttrapport
035/16 Nytt reinseanlegg Seimsdalen - Sluttrapport
036/16 Revidert temaplan - utedrift
037/16 Melding om grunnskulen 2015
038/16 Årsrekneskap og årsmelding 2015 - Årdal kommune

Fullstendig oversikt på sakene med vedlegg.