Formannskapsmøte tysdag 30. mai

Formannskapet har ordinært møte tysdag 30. april kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er:

058/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
059/17 Referatsaker
060/17 Delegerte skjenke/serveringssaker
061/17 Delegerte saker 
062/17 Revidert budsjett 2017
063/17 Allment skjenkeløyve - Indre Ofredals Vener 
064/17 Eigarskapsmelding
065/17 Kommunal føresegn for rett til sjukeheimsplass og venteliste
066/17 Søknad om stønad - Holsbruvatnet, arena for opplæring i friluftsliv
067/17 Søknad om tilskot til Målrock 2017
068/17 Ferietilskot til personar med nedsett funksjonsevne
069/17 SMIL-midlar 2017 - Spesielle miljøtiltak i jordbruket - tildeling av midlar 
070/17 Prosjekt Sognalamb i ÅLA-kommunane - søknad om støtte frå Årdal kommune
071/17 Oppretting av kommunekomite for TV aksjon 2017
072/17 Forskottering spelemidlar - uteområde Farnes skule
073/17 Utviding av mellombels parkeringsplass på Jotunplassen  Ikkje offentleg 
074/17 Tilskot i næringsfondet - UTLA AS Ikkje offentleg

Fullstendig oversikt på sakene med vedlegg finn du i innsynsportalen vår.