A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte torsdag 6. juni

Formannskapet har sitt siste møte for sommaren, torsdag 6. juni kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Sakliste for møte denne dagen er:

041/19 Godkjenning og signering av møteprotokoll
042/19 Delegerte skjenke/serveringssaker 
043/19 Delegerte saker 
044/19 Referatsaker 
045/19 Skulelunch for elevar på ungdomsskulen - framlegg
046/19 Økonomisk rapportering 1. tertial 2019
047/19 Søknad om dispensasjonar - renovering av Storevegen 2, gbnr 9/168
048/19 Søknad om dispensasjon for tal bygningar på tomt i Mannsbergi hyttefelt gbnr. 10/68
049/19 Søknad om dispensasjon for oppføring av jakt- og fiskehytte, Bjørnaholten, Seimsdalen.
050/19 Økonomisk stønad Målrock 2019
051/19 Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort, elg og rådyr i Årdal kommune - 2019-2021
052/19 Søknad om opning for rådyrjakt i Årdal kommune
053/19 Plan for velferdsteknologi Årdal
054/19 Delplan for habilitering/rehabilitering 2018 - 2026
055/19 Helse- og omsorgsplan Årdal kommune 2019 - 2029 Utleggingsvedtak
056/19 Reglement for folkevalde 2019-2023 - vedtak i Årdal kommunestyre 20. juni 2019
057/19 Smil-midlar 2019 – Spesielle miljøtiltak i jordbruket – tildeling av midlar
058/19 Framlegg til endring i selskapsavtalen til SIMAS IKS
059/19 Vedtekter i SFO, frå 01.08.2019
060/19 Revisjon av IKT-plan for grunnskulane i Årdal 2019-2022
061/19 Revidert budsjett 2019