A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 9. mai

Formannskapet har ordinært møte 9. mai kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker til handsaming er:

027/19 Godkjenning og signering av møteprotokoll
028/19 Delegerte skjenke/serveringssaker
029/19 Referatsaker 
030/19 Skilting av Indre Sogn sparebank sine lokale i Årdal, dispensasjon
031/19 Tildeling av kulturmidlar 2019
032/19 Søknad om årleg stønad til humanistisk konfirmasjon i Sogn
033/19 Vikarsenter helse- og omsorgstenestene i Årdal kommune per mai 2019
034/19 Vitensenteret - rammeavtale mellom Årdal kommune og Vitensenteret i Sogn og Fjordane om kommunen sin bruk av senteret
035/19 Årsrekneskap og årsmelding 2018 - Årdal kommune
036/19 Samarbeidsavtale (16 kommunar) Vestland Revisjon kommunale oppgåvefellesskap
037/19 Høgdebasseng Seimsdalen - Utvida budsjettråme
038/19 Melding om grunnskulen 2018
039/19 Uttale frå Årdal kommune til Masterplan for reiseliv i Sogn   
040/19 Klage på tildeling av bustad - Ikkje offentleg §13