A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 4. september

Formannskapet har ordinært møte tysdag 4. september kl. 12.00 i kommunestyresalen. 
Finansutvalet har møte frå kl. 09.00 - 11.00.

Saker som skal handsamast er:
074/18 Godkjenning og signering av møteprotokoll
075/18 Referatsaker
076/18 Delegerte landbrukssaker
077/18 Delegerte saker
078/18 Økonomisk rapportering 2. kvartal 2018
079/18 Revidert investeringsbudsjett 2018
080/18 Startlån - låneopptak frå Husbanken
081/18 Søknad om tilskot/gåve til musikksatsing
082/18 Avtale om barnevernvakt
083/18 Tildelingskriterier helse og omsorg i Årdal kommune
084/18 Landbruksplan - Årdal, Lærdal og Aurland - 2018-2021 - godkjenning
085/18 Søknad om frådeling av bebygd parsell på ca 1 daa -  frå gnr. 36, bnr. 1 i Ytre Ofredal
086/18 Administrativt vertskommunesamarbeid om felles kommuneoverlege for Årdal, Lærdal og Aurland
087/18 Sal av industriutleigebygget i Utladalen

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg ligg på innsynsportalen vår.