Formannskapsmøte 27. mars

Formannskapet er på kort varsel kalla inn til ekstraordinært møte fredag 27. mars.

Det er kun ei ordinær sak som skal handsamast og denne er unnateke offentlegheit.
Saka gjeld søknad om rente- og avdragsfri periode på næringslån.