A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 11. oktober

Formannskapet har møte i kommunestyresalen tysdag 11. oktober kl. 12.00.

Sakliste:
105/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
106/16 Referatsaker
107/16 Delegerte skjenke/serveringssaker
108/16 Delegerte saker
109/16 Økonomisk rapport pr. 31.08.16
110/16 Dispensasjon frå krav om reguleringsplan gbnr 27/104, Løytnant Lems veg 11, 6885 Årdalstangen
111/16 Utviding av eksisterande hjortegjerde på Farnes nye kyrkjegard
112/16 Utvikling av legetenesta
113/16 Evaluering av drift Gamleskulen brukthandel og aktivitetsenter
114/16 Endra namn på tenesteområde
115/16 Bustadstrategi for Sogn

Fullstendig oversikt på saker med vedlegg.