A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskap og kommunestyremøte denne veka

Formannskapet har møte tysdag 21. oktober kl 12.00 og kommunestyret skal ha møte torsdag 23. oktober med møtestart kl 13.00.

Sakliste formannskapet

076/14    Godkjenning og signering av møteprotokoll
077/14    Delegasjonssaker
078/14    Auka driftstilskot til SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep)
079/14    Søknad om dispensasjon frå frådelings- og byggeforbod i LNF-område, Offerdalen
080/14    Områdereguleringsplan for Mannsbergi og områdereguleringsplan for Torolmen nord
081/14    Budsjett 2015 - omdisponeringar i omsorgstenestene
082/14    Eigenkapitaltilskot - KLP
083/14    Samlokalisering av helsetenester - tilleggsløyving
084/14    Helse Førde og Årdal kommune - nye samarbeidsavtalar

Sakliste kommunestyret

056/14    Godkjenning og signering av møteprotokoll
057/14    Kommunereform - lokal utgreiingsprosess
058/14    Samlokalisering av helsetenester - tilleggsløyving
059/14    Økonomisk Rapportering 2014 - 2. tertial
060/14    Budsjett 2015 - omdisponeringar i omsorgstenestene
061/14    Helse Førde og Årdal kommune - nye samarbeidsavtalar
062/14    Eigenkapitaltilskot - KLP
063/14    Områdereguleringsplan for Mannsbergi og områdereguleringsplan for Torolmen nord
064/14    Politiske møter på dag eller kveld
065/14    Val av utval til å førebu tilsetjing av ny rådmann