A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Detaljreguleringsplan for Storevegen 26/28 og Fridtjof Nansensveg 1

Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn.

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 15. juni 2017, sak 177/17, å legge framlegg til Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal ut til offentleg ettersyn. Planen femnar om eigedommen gnr 18, bnr 5, 17 og 23 samt tilgrensande kommunal veg/fortau.

Planområdet er i planframlegget delt i 2 utbyggingsområder. Det eine området er sett av til bustad med eing grad av utnytting på BYA = 60%. Det andre området er regulert til kombinert bustad, forretning og kontor med grad av utnytting på BYA = 100%.

Årdal kommune varslar at ein i samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova vurderer å oppheve Reguleringsplan for Farnes sentrum, gnr 18, bnr 23, vedteken den 05. februar 2009 i sak 004/09 (Planid.: 1424-2009002).

Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknader må sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdal, eller e-post: postmottak@ardal.kommune.no og vere kommunen i hende seinast 10. august 2017.

Vedlegg: