Søknad om sal- og skjenkeløyver for alkoholhaldig drikke i Årdal kommune, 2016 - 2020

Søknadsfrist 1. mars 2016.

Inneverande løyveperiode går ut 30.06.16.

Søknad om nytt løyve/fornying av løyve må vere kommunen i hende innan 1. mars 2016.

Det skal nyttast elektronisk søknadsskjema.

 

Rådmannen