A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Sjukeheim/Årdal sjukeheim

Årdal sjukeheim

Årdal sjukeheim ligg på Årdalstangen og har 3 avdelingar med totalt 32 plassar.

  • 1

1.etg har 12 plassar for langtidsopphald. Avdelinga er integrert med heimesjukepleia på Tangen, slik at personalet arbeidar begge stader.
2.etg har 19 plassar for langtidsopphald, der  6 av plassane er skjerma plassar for demente. Ein har og sett av 1 rom til avlastningsopphald.
Produksjonskjøkkenet og aktivitetssenter for heimebuande demente har òg tilhald i bygget.
Målsetjinga for sjukeheimen er å gi individuelt tilpassa, heilskapleg pleie og omsorg til pasientane. Ynsket om å ta vare på pasientane sine ressursar er prioritert.
Sjukeheimen vert driven etter modellen for primærsjukepleie. Dette tyder at pasientane i størst mogleg grad skal ha kjende personar til å hjelpa seg.
Pasientane har einerom med bad, der dei kan ha med seg noko personlege eigendelar til å innreie romma med.

På alle avdelingane er det tilsett sjukepleiarar, hjelpepleiarar, helsefagarbeidarar og assistentar.
Tilsynslegen har visitt x 2 dagar i veka, som er fordelt på avdelingane.
Pasientane har høve til å ta del i sosiale aktivitetar som:
•    Andakt
•    Besøkstenesta frå Røde Kors
•    Besøk frå lag og organisasjonar
•    Felles trim
•    Besøk av barnehagane

Sansehage
Frå sommaren 2016 vert det teke i bruk ny sansehage utanfor sjukeheimen. Her er det frukttrær,hagebær, duftande roser, grønsaker, sittegrupper mm, som pasientane og pårørande er velkomne til å bruke så mykje dei vil.

Tips ein ven Skriv ut