A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/NAV Årdal

NAV Årdal

Her finn du oss:
NAV Årdal
Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen
Opningstider for tilfeldig dropp in:
Måndag: 10:00 - 14:00
Tysdag: 10:00 - 14:00
Onsdag: 12:00 - 14:30
Torsdag: 10:00 - 14:00
Fredag: 10:00 - 14:00


NAV Årdal si fremste oppgåve er å gje menneske muligheiter til arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.

Gjennom ulike tenester og stønader skal vi bidra til å betre levekåra for vanskelegstilte, til sosial og økonomisk tryggheit, med mål om at den enkelte får muligheit til å bu og leve sjølvstendig.

Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer både individuelle tenester og generelle oppgåver som skal bedre levekåra for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk tryggheit. Det betyr at den einskilde får mulighet til å leve og bu sjølvstendig, fremje overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Lova skal og bidra til at utsette barn og unge og deira familiar får eit heilheitlig og samordna tenestetilbud.

Hjå NAV Årdal finn du følgande kommunale tenester:

* Økonomisk råd og rettleiing etter Lov om sosiale tenester i NAV
* Kvalifiseringsprogrammet
* Økonomisk rådgjevingsteneste
* Husbanken -bustønad
  -startlån
  -tilskot til etablering og utbetring
* Midlertidig bustadtilbod
* Flyktningetenesta
* Kommunen si rusteneste/oppfølging 

NAV Årdal - Søknad om økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er ei midlertidig inntekt. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre moglegheiter til å førsørge deg sjølv. Dette kan for eksempel vere gjennom jobb, andre inntekter eller eigne midler.

Før du søker
NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og treng opplysningar om inntekt og utgifter. Du må i utgangspunktet dokumentere alle opplysningane skriftlig.

Eksempler på hva du må legge ved søknaden

  • Legitimasjon
  • Gyldig oppholdstillatelse
  • Skattemelding (tidlegare sjølvmelding)
  • Fastsetjing (tidlegare likning), skatteoppgjer
  • Lønsslipp, tre siste månadar
  • Kontooversikter som syner alle dine konti med saldo
  • Kontoutskrifter (dersom ikkje naudsynte opplysningar kan bli dokumentert på anna vis. Du kan stryke over tekst som ikkje er relevant for saka=
  • Dokumentasjon på buforhald (husleigekontrakt)
  • Fakturaer for husleige, bustadlån, straum, barnehage, skulefritidsordning (SFO) og fritidsaktivitetar for barn.
  • Faste eller høge utgifter til helse og eller tannbehandling.

Du må ha lovlig opphold og ha fast bopel i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Dersom du oppheld deg i utlandet, har du ikkje rett til økonomisk sosialhjelp.
Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få ei individuell vurdering av saka si.

Kvar finn du søknadsskjema?
Du må søke til NAV-kontoret i kommunen du bur. I Årdal kommune kan du henvende deg til NAV Årdal. Me har kontoradresse i Statsråd Evensensveg 4, same inngang som rådhuset på Årdalstangen.

Etter du har søkt
NAV Årdal handsamar søknadar så snart som råd, men dersom det går meir enn ein måned, skal du få eit forebels svar. Dersom du ikkje har levert all naudsynt dokumentasjon, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. Dersom du er i en naudsituasjon, skal du få eit raskt svar.

Når me har handsama søknaden din, får du eit vedtak som du må lese nøye. Ofte vil me stille eit eller fleire krav til deg i vedtaket som du må oppfylle. Dersom du meiner at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottek vedtaket.

Satsar
Stønaden blir beregna etter ei individuell vurdering.

Regjeringa har utarbeidd statlege rettleiande satsar og retningsliner for å rekne ut økonomisk stønad. Årdal kommune nyttar desse satsane når me handsamar søknadar om økonomisk sosialhjelp.

I tillegg til dette finn du og følgjande tenester på NAV Årdal
Bustadkontor
Rustenesta
Flyktningtenesta
Økonomisk råd og rettleiing
Arbeidsretta oppfølging mm

Du kan lese meir om oss ved å følje desse linkane;
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester
https://www.nav.no/no/Person/hva-er-din-situasjon