A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Nemnder og råd/Årdal Eldreråd

Årdal Eldreråd

Oppgåver for Eldrerådet
I lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd står følgjande i § 3:

"Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.
Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene.
Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. 
Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka".


Medlemer i Årdal Eldreråd:
Steinar Drægni, leiar - personleg vara: Bjørg Einan
Odveig Borlaug, nestleiar - personleg vara: Liv Moen
Oddgeir Øren - personleg vara: Patricia Lægreid
Odd Øvregard - personleg vara: 
Ida Thune - personleg vara: Lars Røysi

Politisk representant:
Hilmar Høl - personleg vara: Anne Kauppi

Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014