Ungdata engasjerer

I februar vart det gjennomført Ungdata undersøking i Årdal. Ungdata er eit spørjeskjema som gir eit breitt bilete av korleis ungdom har det og kva dei driv med på fritida.

Kaja og Jakob frå elevrådet på Tangen skule, saman med rektor Per Kristian og leiar i ÅTIL Roy Andre Bergerud. I tillegg deltok Christoffer og Maina frå Farnes skule (hadde undervisning da biletet vart teke).

48000 tusen born og unge i Vestland deltok i ungdataundersøkinga som vart gjennomført tidlegare i år. Nytt i år er juniorundersøkinga, der 5. – 7. klasse deltek.

Den 8. september hadde Årdal besøk av KoRus Bergen, ved Reidar Dale som presenterte Ungdata tala for oss.

Eskil og Michal er representantar frå ungdomsrådet i Årdal. Her i lag med rektor på Årdal vidaregåande, Geir Kjetil ØvstetunI tillegg til ei rekkje kommunale instansar, den vidaregåande skulen, lag og organisasjonar her representert med begge idrettslaga i  kommunen, deltok 6 ungdommar i samlinga. «Der ungdom blir diskutert, skal ungdom vere med å diskutera!» . Ungdommane representerer elevråda og ungdomsrådet.

I tillegg til å få framlagt talmateriale arbeidde vi i grupper som var breitt samansett av ungdommar, lag, skule og ulike hjelpeinstansar. Vi drøfta følgjande utfordring:

  • «Kva tema/område ønskjer du at det skal bli satsa ekstra på framover for barn og unge i Årdal? Forslag til korleis denne satsinga kan utøvast og kven som bør vera involvert i satsinga?

I gruppedrøftingane var det stort engasjement. Forslaga var mange og drøftingane var innhaldsrike. Dei tiltaka som fungerer godt skal forsterkast.  Vi skal arbeide vidare for å sikre gode tiltak på alle dei sentrale områda.

Barn og unge i Årdal 2021 (PDF, 122 kB)

Takk til alle som bidrog til at dette vart ei interessant og god samling- særleg takk til dei flotte ungdommane som var med og engasjerte seg. 

Silje Berge
- ungdata koordinator i Årdal kommune-

Til toppen