Søknadsfrist for barnehage og SFO hausten 2023 er 1. februar

Høyring - Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal

I samband med den nasjonale skredfarekartlegginga av potensielt skredutsett busetnad i Årdal legg NVE rapport og faresoner ut til offentleg høyring.

NVE ønsker å få innspel om feil og manglar som til dømes eksisterande sikringstiltak, tidlegare skredfarerapportar og historiske skredhendingar som ikkje er omtalt i rapporten. NVE legg opp til høyring i januar månad. Lenke til skjema for å gi tilbakemelding vil bli tilgjengeleg på NVE sine nettsider i starten av januar.

Frist for innsending av kommentarar er 31. januar.

Til toppen