Høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering masseuttak Biskopen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir områderegulering/detaljregulering Masseuttak Biskopen lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i formannskapet 27.10.2022, sak 105/22.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for uttak massar frå deponi (råstoffutvinning) ved Biskopen i Tyedalen for å møte behovet for massar til samfunnsnyttige formål.

Les meir og korleis du kan komme med merkander.

Til toppen