Søknadsfrist for barnehage og SFO hausten 2023 er 1. februar

Formannskapsmøte 26. januar

Årets første møte i formannskapet er torsdag 26. januar kl. 14.00 i kommunestyresalen. 

Formannskapet er samla frå kl. 12.00 og vil i eit lukka møte få orientering frå Årdal utvikling.

Du finn meir informasjon om saker og vedlegg på innsyn.

 

Saker som skal handsamast kl. 14.00

  PS-001/23  

  Godkjenning av innkalling og sakliste, val av personar til godkjenning og signering av møteprotokoll  

  

PS-002/23

Orientering frå kommunedirektøren

PS-003/23

Samlesak for delegerte byggesaker

PS-004/23

Samlesak for delegerte saker frå landbrukskontoret

PS-005/23

Samlesak for delegerte saker

PS-006/23

Debatthefte 1 - 2023. Evne og kraft til å bære

PS-007/23

Debatthefte 2 - 2023. Mellomoppgjeret 2023.

PS-008/23

Fullmakt til kjøp av kommunale gjennomgangsbustader

PS-009/23

Minnesmerke på Holsbru

PS-010/23

Høyring - Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune

PS-011/23

Søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2, Røtisvegen 25A - Bygning

PS-012/23

Økonomireglement / Reglement for finans- og gjeldsforvatning

PS-013/23

Årdal Utvikling - ekstraordinær satsing 2023

U.off. §23

Til toppen