A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

100% vikariatstilling som Flyktningkonsulent

MERK søknadsfrist: 25.03.19

Ledig stilling

Me har ledig
Årdal kommune / NAV Årdal har ledig 100% svangerskapsvikariat som flyktningkonsulent fra 1 mai 2019 tom 10 mars 2020
Flyktningtenesta er lagt til NAV Årdal. I tillegg til denne stillinga er det tilsett fagleiar for flyktningområdet i 100% stilling.


Arbeidsoppgåver
- Syte for at bustader er klare for innflytting når flyktningar kjem til kommunen.
- Praktisk hjelp og rettleiing til å bli kjend i kommunen og bruk av offentlege tenester.
- Utarbeide individuell plan og individuell oppfølgjing av den einskilde flyktning.
- Oppfølgjing av flyktningar i introduksjonsprogrammet.
- Praktisk oppfølgjing- og tilsyn av flyktningbustader
- Planleggje og gjennomføre ulike aktivitetar kommunalt og interkommunalt.
- Samarbeide tett med frivillige lag og organisasjonar om integreringstiltak.
- Sakshandsaming
- Oppfølgjing i forhold til kvalifisering, utdanning og arbeidsretta aktivitet

Stillingsomtalen kan bli endra ved behov.

Kvalifikasjonskrav
Minimum 3 årig relevant utdanning frå høgskule eller universitet, sosialfagleg utdanning vert prioritert.
Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, særleg evne til samarbeid og kommunikasjon, strukturert og målrettaarbeid- og evne til å finne gode løysingar.
Det vil bli krav om vandelsattest.

Me tilbyr
Meiningsfylt arbeid med oppgåver innan viktige samfunnsområder.
Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver.
Aktivt og godt arbeidsmiljø saman med fagleg sterke og engasjerte medarbeidarar.

Lønn og tilsettingsvilkår
Fleksibel arbeidstid og løn etter avtale.
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Andre opplysningar
Søkjarar må ha førarkort klasse B og disponere bil.
Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Søknadsprosedyre
Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.
Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Kontaktperson
Mette Hestetun Berg, Leiar for Nav Årdal, mobil: 97019648, Mette.Hestetun.Berg@ardal.kommune.no
Marita Midtun, Fagleiar for Flyktningtenesta, mobil: 97104079, MMID@ardal.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut