A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart av planarbeid


I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla om igangsetjing av arbeid med  utarbeiding av detaljreguleringsplan for  Jotunvegen 1 (jf. plan-og bygningsloven § 12-3).

Planområdet er på ca. 0,6 daa. Området er vist som service-formål (forretning/ kontor) i gjeldande reguleringsplan for Farnes sentrum 1996. Føremålet med plan er å leggja til rette for bustader, forretning, næring og kontor.

Planarbeidet blir utført av Xform AS på oppdrag frå Jotunvegen 1 AS. Merknader sendast til Xform innan 16. desember 2013

Varslingsbrev

Planomriss