A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart av arbeid

Gjeld områdereguleringsplan for hyttefelt Mannsberg og Torolmen.

I medhald av §§ 12-2 og 12-8 plan- og bygningslova ble det 26.10.13 varsla oppstart av arbeid med områdereguleringsplan på Mannsberg.
Frist for merknad er 26.11.13. Merknader skal sendast til Norconsult Sogndal.