Tildelingskontor

Nytt tilbud innan helse og omsorg. Tilbodet sikrar at innbyggjarane får best mogleg tilpassa tenestetilbod.

Måndag 10. september vart det nye tildelingskontoret opna.

Telefonnummer til tildelingskontoret er 57665050, e-postadressa: tildeling@ardal.kommune.no
Leiar er Elin Eldegard og sakshandsamarane er Kjersti Nundal og Anita Kristin Sviggum.

         20180911_135853.jpg
Kommunalsjef Helen Koldal opna med å fortelja litt om det nye tildelingskontoret.
Frå venstre: Kommunalsjef Helen Koldal, leiar for tildelingskontoret Elin Eldegard, sakshandsamarane Anita Kristin Sviggum og Kjersti Nundal
20180910_105521.jpg  20180910_110925.jpg  20180910_110653.jpg
Marsipankaker må til og leiar Elin Eldegard, Kjersti Nundal  og Anita Kristin Sviggum sprettar først på kaka. Kommunalsjef Svein Grindhaug fekk æra av å offiselt opna kontoret med snorklypping.


Mål for tildelingskontoret:

 • Brukarar som har behov for helse- og omsorgstenester skal vende seg ein stad i kommunen - "Ei dør inn"
 • Årdal kommune sørger for helskapelege og godt koordinerte tenester
 • Sakshandsaminga har høg kvalitet og vert effektivt utført
 • Brukarar med same behov er sikra likebehandling
 • Årdal kommune sikrar brukararne rettstryggleik ved tildeling av tenester

Årdal kommune har etablert arenaer for utforming av helse- og omsorgstenester i tråd med lovverket og innanfor dei økonomiske rammene som er gitt.
Oppgåver for tildelingskontoret:

 • ​Heimesjukepleie
 • Heimehjelp/praktisk bistand
 • Avlastning i og utanfor institusjon
 • Omsrogsstønad
 • Pårørandestøtte
 • Psykisk helseteneste
 • Kortidsopphald
 • Langtidsplass i sjukeheim
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Rustenester
 • Dagtilbud (Tangevegen, dagsenter for demente, aktivitetstilbud på ASVO)
 • Habilitering og rehabilitering, inkl. kvardagsrehabilitering
 • BPA - (Brukarstyrt personleg assistent)
 • Matombringing
 • Tryggleiksalarm
 • Velferdsteknologi

Sakshandsamarane utfører sakshandsaming i tråd med rutine for sakshandsaming i Årdal kommune. Det innebær mottak av søknad, kartlegging, vurderingsbesøk og å fatta vedtak i tråd med lovverket.
​Alle vurderingsbesøk skal utførast av tildelingskontoret.