A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tildelingskontor

Nytt tilbud innan helse og omsorg. Tilbodet sikrar at innbyggjarane får best mogleg tilpassa tenestetilbod.

Måndag 10. september vart det nye tildelingskontoret opna.

Telefonnummer til tildelingskontoret er 57665050, e-postadressa: tildeling@ardal.kommune.no
Leiar er Elin Eldegard og sakshandsamarane er Kjersti Nundal og Anita Kristin Sviggum.

         20180911_135853.jpg
Kommunalsjef Helen Koldal opna med å fortelja litt om det nye tildelingskontoret.
Frå venstre: Kommunalsjef Helen Koldal, leiar for tildelingskontoret Elin Eldegard, sakshandsamarane Anita Kristin Sviggum og Kjersti Nundal
20180910_105521.jpg  20180910_110925.jpg  20180910_110653.jpg
Marsipankaker må til og leiar Elin Eldegard, Kjersti Nundal  og Anita Kristin Sviggum sprettar først på kaka. Kommunalsjef Svein Grindhaug fekk æra av å offiselt opna kontoret med snorklypping.


Mål for tildelingskontoret:

 • Brukarar som har behov for helse- og omsorgstenester skal vende seg ein stad i kommunen - "Ei dør inn"
 • Årdal kommune sørger for helskapelege og godt koordinerte tenester
 • Sakshandsaminga har høg kvalitet og vert effektivt utført
 • Brukarar med same behov er sikra likebehandling
 • Årdal kommune sikrar brukararne rettstryggleik ved tildeling av tenester

Årdal kommune har etablert arenaer for utforming av helse- og omsorgstenester i tråd med lovverket og innanfor dei økonomiske rammene som er gitt.
Oppgåver for tildelingskontoret:

 • ​Heimesjukepleie
 • Heimehjelp/praktisk bistand
 • Avlastning i og utanfor institusjon
 • Omsrogsstønad
 • Pårørandestøtte
 • Psykisk helseteneste
 • Kortidsopphald
 • Langtidsplass i sjukeheim
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Rustenester
 • Dagtilbud (Tangevegen, dagsenter for demente, aktivitetstilbud på ASVO)
 • Habilitering og rehabilitering, inkl. kvardagsrehabilitering
 • BPA - (Brukarstyrt personleg assistent)
 • Matombringing
 • Tryggleiksalarm
 • Velferdsteknologi

Sakshandsamarane utfører sakshandsaming i tråd med rutine for sakshandsaming i Årdal kommune. Det innebær mottak av søknad, kartlegging, vurderingsbesøk og å fatta vedtak i tråd med lovverket.
​Alle vurderingsbesøk skal utførast av tildelingskontoret.