A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Område og avdelingar

Tekniske tenester

Tekniske tjenester omfattar:

  • VAR - Vatn, Avlaup og Renovasjon
  • Utedrift, vegar, parkar, idrettsanlegg, ballbaner, leikeplassar, skredvollar og skredsikringstiltak og elles alle uteområder som enten kommunen eig eller har teke på seg ansvaret for. Drifta av kyrkjegardane er det kyrkja som har ansvaret for, men utedrift utfører arbeidet.
  • Kart og oppmåling
  • FDV - drift og reinhald av kommunen sine bygg
  • Idrett og kulturbygg. Tildeling av treningstider, planar innanfor idrett, søknad om tilskot til idrettsføremål, sekretær for idrettsrådet.

Seksjonsleiar VAR, Arne Kjos
Seksjonsleiar Utedrift, Bjørn Indrebø
Seksjonsleiar FDV, Hans Jørgen Røneid

Oppsynsmann Utedrift, Oskar Seim
Oppsynsmann FDV, Frank Runar Øren
Koordinatorar reinhald Åtg, Wenche Tryti Breivik
Koordinatorar reinhald ØA, Gunn Karin Bukve Skaret

Idrett og kulturhus, Arne Hovland