A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Tekniske tenester - avgifter

Forretningsrevisjon henta av Årdal kommune 2020
Pr. 140 l dunk husholdningsabonnement 2.125,00
-Grovavfall 562,50
Sum husstand 2.687,50
Tillegg eigen dunk 250,-
Frådrag for heimekompostering av matavfall 625,-
Pr. hytte 1.406,25

 

Forretningsrevisjon henta av Årdal kommune

2020

140 l dunk (tilsvarade 1 hushaldsabonnement) 2.375,-
240 l dunk (tilsvarande 2 hushaldsabonnement) 4.250,00
660 l dunk (tilsvarande 6 hushaldsabonnement) 12.750,00

Abonnementar med trong for fleire dunkar vil verta fakturert for ein samansetnad av dei ymse dunkstorleikane.
 

Forretningsrevisjon ved leveranse til Dalsurdi og Geithus 2020
Dalsurdi pr. tonn fylmassar (jord, stein o.l) 46,25
Dalsurdi pr. tonn reine massar (fiber, porselen o.l) 701,25
Geithus pr. tonn (forbruksavfalt) 1.430,00
Geithus pr. tonn (destruksjon båtavfall)) 2.145,00
Geithus pr. kg (makulering/problemavfall min 20 kg) 8,62
Geithus pr. kg (sjukehusavfall min 20 kg) 27,50
Geithus levering avlystoffrøyr pr. stk. 4,00
 
Tømming slamavskillar 2020
Slamavskillar inntil 4 m³ til bustadhus (tømming kvart 2. år) 1.630,00
Slamavskillar til bustadhus pr. m³ over 4 m³ 270,00
Slamavskillar inntil 4 m³ til fritidsbustad (tømming kvart 4. år) 815,00
Ekstra tømming 4.082,00
Tette tankar inntil 5 m³ (tømming kvart år) 3.294,00
Tette tankar pr. m³ over 5 m³ 540,00
 

Vatn

Tilknytningsavgift 2020
Bustadhus pr. eining 6.250,-
Næringseining pr. einig 6.250,-

 

Årsavgifter 2020
Fastledd bustadhus (pr. eining) 705,-
Fatsledd Nærings einingar: 
(Gebyret ver fastsett på grunnlag av dimensjonen på inntaksleidningen.)
 
≤ 32: N = 1 705,-
   40: N = 2 1.269,-
   63: N = 4 2.538,-
   75: N = 6 3.807,-
>75: N = 10 6.345,-
   
Forbruksledd:  
Levert vatn pr. m³ etter vassmålar 7,02,-
Bruksareal under 80 m² 702,-
Bruksareal 80 - 250 m² 1.053,-
Bruksareal over 250 m² 1.579,50,-


Kloakk

Tilknytningsavgift 2020
Bustadhus pr. eining 6.250,00
Næringseining pr. eining 6.250,00

 

Årsavgifter 2020
Fastledd bustadhus (pr. eining) 648,-
Fastledd for næringseining:
(Gebyr vert fastsett på grunnlag av dimensonen på inntaksledningen.)
 
≤ 32: N = 1 648,-
   40: N = 2 1.296,-
   63: N = 4 2.592,-
   75: N = 6 3.880,-
> 75: N = 10 6.480,-
   
Forbruksledd:  
Levert kloakk pr. m³ etter vassmålar 6,48-
Bruksareal under 80 m² 648,-
Bruksareal under 80 - 250 m² 972,-
Bruksareal over 250 m² 1.458,-
Levert kloakk med tankbil pr m³ 21,60,-

Feiing

  2020
1/2 pipe                                                                                        150,00
1/1 pipe 300,00

Landbrukskontor

  2020
Felingsavgifter:  
Vaksen hjort 360,-
Hjortekalv 220,-
Vaksen elg 480,-
Elgkalv 275,-
Sal av fallvilt pr. kg (inkl. mva) 70,-

Søknad om konsesjon etter konsesjonslova $$2 og 3: kr. 5,000,-.
Søknad om deling etter jordlova $12: kr. 2.000,-