A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Symjeanlegget i Årdalshallen - Status pr 30.10.2020

Symjebassenget er klar til bruk.

Årdal kommune syner til tidlegare kunngjering 16.09.2020.

Kommunen har kartlagt og utgreidd dei tiltaka som må gjennomførast for at symjeanlegget i Årdalshallen kan startast opp att. Tiltaka omfattar mellom anna sikring av bygningskonstruksjon og tetting av lekkasjar i anlegget. 

Det vert no gjort avtaler med lokale leverandørar om utføring av arbeida. 

Det kan foreløpig ikkje setjast dato for opning, men har god von om at symjeanlegget kan opnast før jul.

Kommunedirektør
Stig Stark-Johansen