A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Nærings – og miljøtiltak i skogbruket (SMIL)

Søknadsfrist: 31.mars 2012

Søknaden skal sendast kommunen på gjeldande søknadsskjema.

Tildeling av midlane skal politisk handsamast i Aurland og Årdal, i Lærdal er handsaminga delegert til Felles Landbrukskontor ÅLA. Administrasjonen kjem med framlegg til disponeringa av midlane.

 

  • Tiltak som minskar ureining, og fremmar miljøverdiar i kulturlandskapet utover det ein kan rekne med ved vanleg landbruksdrift.
  • Vegetasjonskontroll i kulturlandskap prega av attgroing med t.d. husdyr på beite, rydding, kratt, urter og gras og hogging / rydding av skog.
  • Tiltak som er retta mot ivaretaking av truga / sårbare artar, eller område med eit spesielt høgt / særeige artsmangfald.
  • Utbetring og vedlikehald av ferdselsårer som t.d. stiar, bruer m.m.
  • Informasjon til ålmenta om kultur og naturverdiar, t.d. skilting. 
  • Utvendig restaurering av freda eller verneverdige bygningar eller installasjonar der desse inngår som ein del av landbruket sitt kulturlandskap.
  • Restaurering (utvendig) av bygningar, og stell av landskap i stølsområde.
  • Uttak av biobrensel (ved) for å halda landskapet ope.
I tillegg kjem nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Felles landbrukskontoret ÅLA

Type prosjekt som er aktuelle for offentleg stønad;

Tips ein ven Skriv ut