A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/Skule og SFO/SFO Øvre Årdal

SFO Øvre Årdal

SFO har 3 avdelingar; KASPER, JESPER og JONATAN.
Kasper ligg i 2. etg., Jesper er i gamle vaktmeisterbustaden som ligg mellom 2. og 3. etg. Jonatan ligg i 3 etg.

SFO ynskjer å gje eit fleksibelt tilbod til foreldre og born, og ein kan difor velje ulike opphaldstider etter behov.

Det er ope kvar dag på desse tidene:
kl. 06.45 - 08.30
kl. 13.00 - 16.00 (torsdag kl. 14.15 - 16.00)

Søknadsfrist for SFO er som i barnehagane;  1. februar.
Kommunen har elektronisk system for SFO der du kan melde inn bornet i SFO, endre eller seie opp plass. Du har etter innmelding i SFO, plassen til du seier den opp. Oppskrift for å logge på og bruke systemet.

Innanfor denne tida kan ein velje opphaldstid berre på føremiddag (F),  ettermiddag (E), eller heil dag (H). 

SFO er stengt i jule- og påskeferien, elevfrie dagar samt veke 29 og 30 om sommaren. Elles er det påmelding etter behov dei andre feriane. Skjema for påmelding vert sendt ut i god tid før feriane.

Foreldra gjer avtale for sitt barn om aktuell hentetid, eventuelt kva tid deira barn kan gå heim åleine.

Overordna mål: 
Det er vår oppgåve å ta vare på kvart einskild barn og dei evner den einskilde har.

Motto:
Fridom under ansvar, trivsel, tryggleik og omsorg.

Vår hovudoppgåve:
SFO skal vere eit leike- og aktivitetstilbod for våre born mellom 6-10 år (1-4 klasse ), der verdisyn og grunnhaldningar er dei same som på skulen.

  • me ynskjer å bidra til at borna får ein trygg og stabil skuledag i nært samarbeid med dei føresette og skulen.
  • me ynskjer å gje borna omsorg og tryggleik.
  • me ynskjer å gje borna våre vaksenkontakt og høve til kontakt på tvers av alder og kjønn.
  • me ynskjer å vere ein SFO, med vekt på bornas eigne behov, eigen kultur og retten til å velje kva dei sjølv vil gjere.
  • me ynskjer at vår SFO skal vere ein stad der borna føler at dei kan disponera litt av tida si sjølve.
  • SFO skal vera ein fristad der ingen treng å føle at dei må yte noko reint fagleg.

Store deler av dagen her består av frileik, då vi ser på leiken som ein viktig del av borna sin utvikling. I leiken utviklar dei fellesskapskjensle, empati (medkjensle), kreativitet og evna til å samarbeide. Leiken er ei skapande verksemd, som er viktig for å utvikla begrep, forestillingar, kunnskapar og innsikt i mange ulike fag.

Skulefritidsordninga i Årdal kommune.