A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Planprogram - Kommuneplanen sin arealdel

I medhald av § 11-13 i plan- og bygningsova vedtok kommunestyret i sak 013/11 den 17.02.2011 oppstart av arbeid med kommuneplan sin arealdel. I same sak vart det gjort vedtak om å legge framlegget til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyret fastsette planprogrammet for planarbeidet den 26. mai 2011 i sak 045/11. Vedtaket vart gjort i medhald av § 11-13 i plan- og bygningslova. Det er i møtebok til sak 045/11 gjort greie for mottekne uttaler og kommunen si vurdering av merknadene.
 

Planprogram

Saksframlegg