A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Offentleg ettersyn lokal forskrift for VA-gebyr

Formannskapet vedtok i sak 075/13 å legge lokal forskrift for VA-gebyr ut til offentleg ettersyn i perioden 4. oktober – 15. november 2013. Vedtaket er gjort med heimel i ”Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3” og ”Forureiningsforskrifta”

Merknader til forskrifta skal sendast innan 15. november 2013 til:

Årdal kommune
Postboks 40
6881 Årdalstangen eller postmottak@ardal.kommune.no